TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Üýtgeşik reňkli gaplaň

Hindistanyň Odişa ştatynda örän seýrek duş gelýän gara reňkli gaplaňy gördüler. Gaplanyň arkasy gara reňk bolup, onuň gapdallarynda bolsa gara we açyk sary reňkler yzly-yzlyna gelýär. Bular ýaly gara reňkli tüýli gaplaňlara melanist diýilýär. Melanist toparyna degişli bolan haýwan jandarlar has gara reňkde bolýarlar.

Alymlar bu görnüşli gaplaňlar diňe Hindistanyň Odişa ştatynda ýaşaýarlar diýip belleýärler. Ýerli goraghanada melanist topardaky haýwanlaryň 7-8 sanysyny görmek bolar.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle