ATAWATAN ESERLERİ

Üstünlük gazanmagyň ýollary

Hakyky üstünlik näme?

Hakyky üstünlik, görüp boljak fiziki zatlarymyzdan has ýokarydyr, hakyky üstünlik, bir işi ýerine ýetirenimizde ýa-da bir zat edenimizde alýan kanagatlylyk duýgusy bilen baglanyşyklydyr, diňe gazananlarymyzy we nädip edenimizi ýada salmak bilen alýan bagtymyzdyr. Hakyky üstünlik özümiz hakda köp oňyn duýgular we edip biläýjek zatlarymyza buýsanmak bilen baglanyşykly. Görşümiz ýaly, hakyky üstünlik diňe adamyň içinde gazanylyp bilner we şonuň üçin üstünlik gazanýarys öýdýän köp adam, edýän işinden razy däldigi ýa-da edip biljekdigini duýýandyklary üçin henizem ynanýarlar. Bulardan durmuşda hakyky üstünlik gazanmagyň örän möhümdigini görüp bileris.

Nädip hakyky üstünlik gazanyp bolar?

Biriniň üstünlik gazanmagy üçin ilkinji we iň möhüm zat, maksatlary kesgitlemekdir. Diňe maksatlary kesgitlemek arkaly, şol zatlary alanymyzda ýa-da kesgitlenen maksatlara ýetenimizde hakykatdanam yzarlap, üstünlik gazanmak üçin bir zat bolup biler. Hakyky üstünlige ýetmekde örän möhüm element  maksady kesgitlemekdir. Hakyky üstünlik gazanmak üçin, ýagdaý nähili bolsa-da hiç haçan ýüz öwürmeli däl. Ýene-de bir möhüm düzgün köp zähmet çekmek,  sebäbi köp işlemesek we öňde goýlan ähli maksatlarymyza ýetmek üçin zerur zatlary etmesek, üstünlik gazanmagymyza garaşyp bilmeris. Saýlanan ugrumyzda üstünlik gazanmagymyz üçin zerur bolan ähli endikleri almagymyz möhümdir.

Ilki bilen kyn kynçylyklary kabul etmäge we ýeňmäge taýynlygy talap edýän şahsy ösüşe ýetmän durmuşda üstünlik gazanyp bilmersiňiz. Diňe päsgelçilikleri ýeňip geçmek bilen, durmuşda möhüm durmuş endiklerini öwrenip we ösdürip bileris we hut şu häsiýetler bize üstünlik gazanmaga kömek eder. Özüňize garşy çykmak we kyn meselelere garşy durmak bilen, durmuşyň mümkinçilikleri barada pikiriňizi üýtgedip bilersiňiz.Konstruktiw tankydy we başgalaryň pikirini diňläň. Sebäbi biz olaryň kömegi bilen öz kemçiliklerimizi düzedip bileris. Şowsuzlykdan gorkmaly  däl, çünki şowsuzlyk hem üstüni geý bir bölegidir.

Oňyn garaýşy saýlaň.

Üstünlik gazanan adamlar hiç wagt wagt ýitirmediler. Pul ýitirip bilerler, ýöne wagt ýitirip bilmeýärler, sebäbi wagtyň geçmegi bilen pul gazanyp boljakdygyny, ýöne pul bilen wagt tapyp bolmaýandygyny gaty gowy bilýärler. Wagt üstünlik gazanan adamlara reseptiň iň möhüm maddasydyr. Hawa, üstünlik gazanan adamlar hiç haçan, hatda bir minut hem ýitirmeýärler. Wagtyndan has gowy peýdalanmagy bilýärler we durmuşynda has köp wagt döretmegi bilýärler.

Pul üstünlik ölçegi dälmi?

Puluň üstünlik gazanmagyň bir bölegidigini we baý adamy üstünlik diýip hasaplap biljekdigiňi bellemek möhümdir, pul üstünlik hakda däl-de, töweregimizde baý ýaly görünýän, emma henizem hasaplaýan köp adamymyz bar. üstünlikli däl ýaly. Aslynda, käwagt baý adamlary görýäris we üstünlik gazanmaýarys diýen netijä gelýäris. Eger bu hakykat bolsa, onda üstünlik ýa-da pul ýa-da başga ýüzleý we fiziki zatlaryň gazanyp ýa-da eýe bolup biljekdiginden has çuň netije çykaryp bileris. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin pul gaty möhümdir, ýöne bu zerurlyk däl we durmuşda üstünlik gazanmagyň ýeke-täk açary däl.

Arzuwlaryňyzyň durmuşyny döretmekde üstünlik gazanjak bolsaňyz, muny amala aşyrmaga ukyplydygyňyza ynanmalysyňyz.  Dogry zatlaryň bardygyna, ony çekip biljekdigiňize ynanmaly.  Özüňe ynanmaly.  Özüňe hormat goýmak, özüňe ynam ýa-da özüňi ynandyrmak diýip atlandyrsaňam, islän zadyňy döretmek üçin başarnyklaryň, içki çeşmeleriň, zehinleriň we başarnyklaryň bardygyna çuňňur ynam.

Pul üstünlik ölçegi dälmi?

Puluň üstünlik gazanmagyň bir bölegidigini we baý adamy üstünlik diýip hasaplap biljekdigiňi bellemek möhümdir, pul üstünlik hakda däl-de, töweregimizde baý ýaly görünýän, emma henizem hasaplaýan köp adamymyz bar. üstünlikli däl ýaly. Aslynda, käwagt baý adamlary görýäris we üstünlik gazanmaýarys diýen netijä gelýäris. Eger bu hakykat bolsa, onda üstünlik ýa-da pul ýa-da başga ýüzleý we fiziki zatlaryň gazanyp ýa-da eýe bolup biljekdiginden has çuň netije çykaryp bileris. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin pul gaty möhümdir, ýöne bu zerurlyk däl we durmuşda üstünlik gazanmagyň ýeke-täk açary däl.

Islendik beýik adamlar üstünlik gazanmagyň dürli ýollaryny teklip etdiler. Bu güýçli tassyklaýjy pikir bilen, bu üç üstünlik faktoryna eýersek, aňsatlyk bilen gazanyp bolar: –

Höwesimize,  arzuwymyza eýermeli, sebäbi ýüregimiz we janymyz şol. Höwesimizi yzarlanymyzda, goşmaça güýç sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Üstünlige barýan ýol hemişe kyn. Islendik kyn ýagdaýa garşy durmak üçin ynam döretmeli.

Üçünji we iň möhüm üstünlik faktory tertip-düzgün. Öz disiplinni bolsak, tertipli  işlesek, zatlar awtomatiki ýagdaýda ýerbe-ýer bolar.

Parahatçylyk we söýgi bolmasa pul we şöhrat üstünlik hasaplanmaz. Hakyky üstünlik ruhuňy doýurar. Durmuşyňyzy şatlykdan doldurardy. Durmuşyňyzy başga biriniň durmuşy bilen deňeşdirmek pikirinden ýüz öwüriň. Her bir adam başga ýoldan we syýahatdan ugur alýar. Şonuň üçin üstünligiň manysy bir adamdan beýlekisine-de üýtgeýär.

Maksat näçe kyn ýa-da mümkin däl bolsa-da, hiç wagt taşlamaň. Işlemegi dowam etdiriň we bir gün üstünlik gazanarsyňyz. Ambisiýalaryňyzy diňe pul gazanmak bilen çäklendirmäň. Ýüregiňizi diňläň we oňa eýeriň. Içimizdäki sesler ýol görkeziji çyralarymyzdyr!

Üstünlikli adam bolmanka gowy adam bolmaga synanyşyň. Diňe hemmeleriň söýgüsini we hormatyny gazanan şahsyýet iň uly üstünlik gazandy.

Näzik ISMAILOWA, Hytay Halk Respublikasynyň  Pekiniň adatdan daşary  hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri