ATAWATAN ESERLERİ

Üstünlik ynamdan başlanýar…

Uly zeminde ýaradylyş we paýhas babatda iň üstüni we pähimlisi bolan adamzat bagtyň özi bilen ýaşyt. Has dogrusy Beýik Biribar seni ynsan eýläp dünýä getirmäge mynasyp bilen bolsa sen bagtly bolmaga-da laýyksyň. Bagtam, üstünligem hut seniň öz elleriňdedir. Çünki sen ynsansyň, diňe öz ykbalyňy ýa bagtyňy däl eýsem bütin dünýäni özgertjek güýç seniň hut öz elleriňdedir. Eger sen ynansaň we ymtylsaň ýetip bilmejek menziliň, bakylyga öwrüp bilmejek zadyň ýokdur. Ynsanyň ynsana mätäç dünýäsiniň derdem, dermanam özüňsiň. Dünýäde iň hakyky ýeňiş seniň ynamyň bolan ýerinden başlanýar, hut şonuň üçin hem men “biz däl munda biziň ynamlarymyz ýeňýär” diýýärin. Alp Arslanyň san taýdan az bolan goşunyna ýeňişiň hökman özleriniňki bolmalydygy hakyndaky ynandyryjy ynamy bilen gazanan ýeňişini, ýa-da ýeňilmezek hasap edilen Çingiz hana “hakyky atanyň ogly şeýle bolmalydyr” diýdirip eger çyndan islenilse ýeňip bolmajak ynsanyň ýokdugyny döwrüne-de, taryha-da aýan eýläp giden Jelaletdin kimin ärleriň üstünliklerini ýatlaň. Taryhda bize mälim bolan we bolmadyk şeýle ýeňişleriň her biriniň aňyrsynda bolsa hat-da dünýäniň özünden hem ulurak ynamyň bardygyny welin nygtaman bolmaz. Hut şonuň üçin hem “üstünlik ynamdan başlanýar” diýip aýdyp bileris. Ynamyň yz ýany bolsa hereket ýa-da maksatlara sary ädilen juda jaýdar ädilen ädim bolmalydyr. Şol ädim isle şowlylyk ýa-da tersine jüpüne düşmedik ädim bolaýanda-da ol ýöremän durandan has gowudyr. Çünki ýöremän duran sagada meňzemek öňde biriniň mazar daşyna ýazylan “Bu ýerdäki şeýle gowy adamdy, Görgüliň ne-hä ýeňşi bar, ne-de ýeňlişi” diýlen iň aýylganç kysmata eýe bolmakdyr. Hut şonuň üçin hem iňňän kän zatlara ynam baglaňda ak ýollardan gelejege tarap ýöräň, ýetilmedik arzuwlary geçmişe gömmäňde, olara ak ertelerden wysal agtaryň. Üstünlik gazanmak islegiňiz çyn köňülden gaýdýan bolsa öz ýeňişe bolan ynamlaryňyz üçin wagtsyzlykdan-da wagt tapjak boluň. Çünki kim bilýär siziň ýetip bilmeýän üstünligiňiz hem şol tapman ýören wagtyňyzyň gursagynda gizlenen bolsa?! Akly-garaly sapakdan işilen alaja deý günleriň garaňky tarapynda galanyňyzda hem ähli zady gutardy hasap etmäň, çünki hezreti Möwlananyň sözleri bilen aýdanymyzda “umytsyzlykda-da umyt bardyr”, gijeden soň hökman daň agarýandyr. Rowaýata görä bolsa süýtli golça gaçan iki sany gurbaganyň biriniň ynamsyzlyk bilen “indi bize bu ýerden çykma ýok” diýip gark boluşy, beýlekisiniň bolsa halas bolmaga bolan mizemez ynamy bilen aldygyna çyrpynyp oturşyna süýdi aýrana we saryýaga öwrüp, daşyna towsup çykyp gidişi hakyndaky tymsaly her dem ýada salyň. Geçmiş tejribelerine daýanyp, döwre deň aýak goşuşyňyza zamananyň talaby bilen her pursatdan diňe özüňiz däl, eýsem bütin jemgyýet üçin üstünligi agtarmagy başaryň. Siz durmuşda ýolbaşçy ýa-da işçi boluň tapawudy ýok, hoş sözüň käte dermandan güýçli täsiriniň bardygyny, Döwletmämmet Azadynyň ýöne ýere:

Käbäni weýran edenden müň mertebe,

Bir göwün ýykan ýamandyr eý, dede…

-diýmändigini  biliň. Çünki käbäni ynsan elleri bina eden bolsa göwni ýaradyjynyň Allatagalladygyny ýatdan çykarmaň we kähalat siziň ýagşy işdir, niýetiňiz üçin şol köňüllerden çykan alkyş-dilegleriň hem size üstünligiň gapysyny açyp biljekdigi hakynda oýlanyň. Köp okaň, öwreniň we diňläň, diňe özüňiz däl eýsem özgeler üçin hem başarmaga ymtylyň. Aslynda bagtyň ynsan oglunyň hut özüdigine ynanyň. Mümkin bu dünýäniň özi hem milliardlap ýürekleriň ynamlarynyň üstünde durandyr. Hut şonuň üçin hem hut şu pursatdan mizemez ynam bilen üstünlige sary ýola düşüň we çagalygyňyzda ynanan ynamlaryňyz bilen bu gün öz çagalaryňyzy dünýäniň ähli gowulyklaryna, erteleriň bu günlerden-de has parlak boljakdygyna ynandyryň. Hut birmahallar kakamyzyň bizi Arşyň ýyldyzyny getirip pejimize salyp, otlap goýjakdygyna, içerimizde ýyldyzyň lowurdajakdygyna ynandyryşy kimin…

Kakama hat

Kaka, bu ýerlerä sowap başlady,

Egne ýyljak penjegiňi geýdiňmi.

Garaňkyda ir gatlyşýar daşarda,

Sary ýapraklaram bir çak tüýdüldi.

Hä diýmänem bu ýerlere gyş geler,

Usurgan pursatlaň serin sämedip

Erteki deý çagalygma dolanyp,

Lowlap ýanýan pejimize äňedip

“Kaka eger odunymyz gutarsa,

Aýdaýsana onsoň näme ýakarys,”

Diýip oýurganýan üşek gyzyňy,

Köşeşdirşiň,

” Ähli odun gutarsa,

Asmandan bir ýyldyz getirerisde,

Pejimize salyp otlap goýarys,

Ýaz düşdügäm ýene öňki ýerine,

Eltip geleris.” Diýen günleriň,

Hemem şol günlere ynanan gyzyň,

Ýyldyz hakda arzuw edip ýaşaýşyn,

Her gezek daşarda döweňde odun,

Kösenşiňe dözmän seredip durşun,

Hem gijeler ýyljak pejiň başynda,

Şorja şänik döwüp beren günleriň

Gar ýagdygam  egne atyp penjegiň,

Bosagadan tamdyra,

Onsoň goňşulara çen,

Gar arçaýşyň söýüşim.

Indem şol günlerden juda uzakda,

Bu ýerleriň sensiz gyşlary bilen,

Ah, şeýle bir şol günleri küýseýşim,

Hemem saňa meňzeşdigme buýsanşym,

Bilýäňmi kaka?!..

Aknur ROZYÝEWA, şahyr

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri