Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy kim  tanar?! Erkek kişiler köp babatda zenanyň diňe daşky keşbine laýyklykda baha berýärler ahyry. Ol baha bolsa, tas elmydama diýen ýaly ýalňyş netije berýär. Diýmek, durşy bilen syra eýlenen zenan dünýäsini açmak, onuň ýekeje jadyly söze näzik göwnüni tapmak hemme erkek kişä başardanok…        Ýogsa-da, siz “Makala üstünlik hakynda bolmaly  dälmidi? Awtor gele-gelmäne zenan dünýäsi barada söz açyp başlaberdi-le?” diýýänsiňiz. Gyssanmaň, meniň bu makalam, diňe göräýmäge zenan hakynda ýalydyr…

Boýun almak gerek, ilçilikde gowy terbiýeli maşgalalardan hem başyna gidenräk, öýüň terbiýesinden köçe terbiýesini ileri kabul eden ogullar çykýar. Elbetde, bu ýagdaý  maşgalanyň ähli agzalaryny: ene-atasyndan başlap, aga-ýeňňesiniň, daýy-daýzasynyň hem ýüregini agyrdyp, kellesini döwmäge mejbur edýär. Dürli çykalga agtarýan kelleler hakykatdanam döwülere gelýär. Netijede, köplenç oglany gowy terbiýeli, ýerlikli ýeriň gyzyna öýlendirmek kararyna gelýärler. Aslynda, dogry karar. Siz nähili pikir edýäriňiz, näme üçin olar öz eýgermedik ogullaryny alaga-da, entek tanamaýan, özlerinden däl bir ýat gyza ynanmagy göwnejaý hasaplaýarlarka? Men bu soragyň jogabyny  her kimiň özüne goýup, makalamy dowam ediberýän.

Üstünlik barada ýazylan birnäçe  makalalary okap, men bir zada göz ýetirdim. Biziň gaty köp bölegimiz üstünlik diýip, öz iş ýagdaýymyza, wezipe basgançaklaryna düşünýän ekenik. Emma, haýp! Esasy üstünlik, ilki öz durmuşyňy tertipläp bilmekdir. Öýde senden seniň aýalyň – maşgalaň süňňi-sütüni närazy bolsa, seniň işdäki gazanan üstünlikleriň düýbi berk bolup bilermi? Işden soň, rahat dynç almak üçin öýüňe geleňde, saňa ykbalyny baglan zenanyň senden närazy ýüzünden ertirki etjek işleriňe güýç alyp bilermiň?! Belki meniň bu aýdýanlarymyň käbir erkek kişilere ”Aýal-aýaldyr-da. Gülseň güler, ýogsa-da oturar-da” diýdirmegi-de mümkin. Eger hakykatdanam şeýle diýýän bolsaňyz,  onda ol, bir jümle bilen aýdanyňda, aýagymdan urjak paltam eýýäm elimde diýdigiňizdir…

Meniň bu aýdýanlarym howaýy gürrüň däl. Dünýäniň köp döwletlerinde  geçirilen pikir soraşmalaryna, durmuş wakalaryndan  çykarylan netijelere, seljerilen hadyslara görä-de, kimde-kim öz aýalyna sowuk hem-de äsgermezçilik bilen garaýan bolsa, onda üstünlik ol adamdan hemişelik ýüz öwürýär. Çünki: zenanyň pikirleniş derejesi erkek kişiniňkiden köptaraplaýyn hem-de has döredijilikli bolup, ol zenana öz ykbalyndan daşary söýgüli ýanýoldaşynyň ykbalyna oňyn täsir etmäge-de şert döredýär. Haçan-da aýal öz durmuşyndan,  özüne goýlan hormatdan razy, bagtly halda ýaşasa, onda onuň ýanýoldaşynyň işleri şowlap, ýapyk gapylar açylyp, üstünlik hakyt onuň ökjesini sydyrdyp diýen ýaly ony yzarlamaga başlaýar. Bu ýagdaý zenanyň içki dünýäsinde döreýän  ýakymly rahatlygyň, aňrybaş  göwnühoşlugyň netijesinde emele gelip, öz zenanyny şeýle bagtyýar halda ýaşadýan erkek kişiniň şowlulygy we girdejini hut magnit mysaly özüne çekip durmagyna getirýär.

Bu ýerde jadynyň ýa doga-tilsimiň ysy ýok. Muny zenan psihologiýasyny gowy öwrenen bilermenler zenanyň  güýçli duýgurlygy, gözbaşy kepemeýän gujurlylygy bilen düşündirýärler, hut şolaryň hasabyna-da, zenanlaryň edýän pikiri, arzuwy  durmuşa tiz ornaşýar. Şu ýerde erkekleriň arasynda ýoň bolan “Aýalllar diýýän bolsa dogrudyr” diýen degişme görnüşli aýtgynyň manysy-da öz-özünden açylyp goýberýär.

Britan kompaniýalarynda geçirilen seljermeler boýunça bolsa, maşgalaly erkek kişiler öz işlerinde görelde görkezip, wezipe basgançagynda ýokary galmakda sallah erkek kişilerden has öňde bolup çykdylar. Eýse nä, öz tebigaty, ýaradylyşy boýunça gazanç, eklenç etmek buýrulan erkek kişä öz hakyky erkeklik borjuny duýup bilmegi üçin akylly-başly zenan, şol zenan bilen gurlan maşgala, ondan önjek perzentler gerek. Ol şeýdip, söýgüli ýanýoldaşa, mähriban kaka öwrülmek arkaly durmuş ýodasyndan şowlulyk tigrine münüp, üstünlikden üstünlige sary müşgilsiz aşyberýär. Çünki, onuň öýünde ol hakynda ýagşy dilegler edip, onuň çagalaryny ýelden-Günden gorap, ezizläp oturan söýgüli aýaly  bar. Oňa YNANÝAN, BUÝSANÝAN, GUWANÝAN şol mähribanlary öňküden-de begendirmek, öňküden-de  bagtly etmek üçin ol üstünlik gazanman dagy neýlesin!

Dogry, taýagyň iki ujy bolşy ýaly, bu aýdylanlar zenan maşgalalara hem degişli. Zenan özüne Alla tarapyn rowa görülen gyzgyn ýüregi, çäksiz mähri, ýumşak hamraklygy, nepis näzikligi öz maşgalasy, ýanýoldaşy  üçin sarp edende,durmuşynyň nähili özgerip, maşgalanyň neneňsi bagta eýe bolup biljekdigine akyl ýetirmegi başarmalydyr we şoňa tarap ymtylmalydyr. Özüňizem pikir edip göräýiň, maşgalaň bilen bir jan, bir ten bolup, üstünlige ýetmek döwlet üçin hem iňňän peýdaly.     Bir maşgala, döwletiň bir bölegi.  Onuň abat, agzybir bolmagy döwletiň   peýdasyna. Ol maşgaladan görelde alýan maşgalalaryň köpelmegi bolsa, döwletiň utuşy.

Üstünlik gazanmak üçin sagat näçede oýanyp, haýsy tarapyňa turup hereket etmegiň hem belli bir derejede täsiri bar bolmagy mümkin. Ýöne seni, hatda oýanmaly wagtyňdan ir hem bolsa, gurulgy sagadyň däl-de, öz mähriban aýalyň mylaýym sesi, öz çagalaryň gülküsi oýarsa nähili gowy! Ol seniň öz iş günüňde üstünlik gazanmaga, özem hökman gazanmaga ýeterlik sebäbiň bardygyny aňladýar …

Men sözümiň soňuny bir tymsal bilen jemlemekçi: bir wagtlar Detroýtdaky elektrik kompaniýasynda bir ýaş mehanik işleýän eken. Ol hepdede 11 dollar gazanç edipdir. Günde on sagat çeken zähmetinden soňam,  ol öz öýündäki saraýda ýarygijeden daňa çenli ulag hereketlendirijisiniň täze görnüşini ýasamak arzuwy bilen ýatman işläpdir. Ony öz kakasy  wagtyny biderek ýere giderýän,  goňşulary bolsa  aklyndan azaşan diýip hasap edipdirler. Ýaş mehanige onuň aýalyndan başga hiç kim ynanmandyr…

Aýaly  kerosin çyrany ýanýoldaşynyň kellesiniň üstünde ýadaman saklap durup, oňa kömek beripdir. Sowukdan ýaňa aýalyň elleri gögerip, dişleri şakyrdap dursa-da,ol bir minudam ýanýoldaşynyň ýanyndan aýrylmandyr. Çünki ol oňa şeýle bir ynanypdyr!

Günlerde bir gün şol mehanigiň  saraýyndan ulag hereketlendirijisiniň sesi eşidilipdir. Biraz wagtdan bolsa goňşulary ýoldan “aklyndan azaşan” bilen aýalynyň atsyz arabada gelýändigini görüpdirler. “Aklyndan azaşanyň” adyna Genri Ford diýýän ekenler.

Ençeme wagtdan soň bilesigeliji žurnalistleriň biri Forda şeýle sorag beripdir: “Aýtsaňyzlaň, eger siz dünýä täzeden inseňiz, onda kim bolmak islärdiňiz?”.

Forduň jogaby diýseň düşnükli we kesgitli bolupdyr: “Tapawudy ýok. Ýanymda aýalym bolsa, bolany!”.

Aýgül GARAÝEWA, “Esger” gazetiniň uly habarçysy

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar