Üstünligiň syry nämede?

«Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar», «Yhlasa – myrat», «Dagy beýik diýme, yhlas etseň çykarsyň…» diýen nakyllary döreden halkymyz her bir adamy ruhlandyryjy, üstünlige ýetmäge ýardam edýän pähimleri döredipdirler. Yhlaslylyk — üstünligiň açary hasaplanýar. Üstünlige ýetmek üçin diňe yhlas edeniň ýeterlikmikä?! Geliň bu barada durmuşda üstünlige ýeten adamlaryň pikirlerini diňläliň.

Üstünligiň syryny belli amerikan ýazyjysy Stiwen King birnäçe düzgünlere bölýär.

 • «Hemişe öňe hereket etmegiňi dowam et!»;
 • «Agyry — wagtlaýyn, üstünlik — ömürlik» diýen jümlä ynanyň! Agyra çydap bilmän el goýberseňiz, garaşýan netijäňize ýetip bilmersiňiz.
 • «Sabyrly, kanagatly bol»;
 • «Tutluşykda ýeňip bolanok, türgenleşigiň, taýýarlygyň netijesinde ýeňiş gazanylýar»;
 • «Hiçden giç ýagşy», siz öňden ýeňilmän gelýän garşydaşyňyzdan eýmenýäňizmi, onda öňküňizdenem beter yhlasly işläň, köp wagt taýýarlanyň!

Üstünlige ýetmek üçin bolsa, belli amerikan telekeçisi Stiw Jobs şeýle maslahatlary berýär:

 • «Hemişe ýüregiň emrine gulak as» — siziň işiňiz size ruhy lezzet bermeýän bolsa, siz kanagatlanmaýan bolsaňyz, onda gözlegi dowam ediň.
 • «Daş-töweregiňi üýtget» — nähilidir bir gowy iş edendigiň hakyndaky pikir hemişe ýakymly.
 • «Başgaça pikirleniň» — stoluň başynda oturan ýeriňde täze pikir gelmeýär. Adamlar bilen gatnaşyň, synçy boluň, sorag beriň, synanyşyp görüň.
 • «Arzuwlary satyň, önümleri däl» — müşderiler gowy, bagtly durmuş hakynda arzuw edýärler. Olaryň durmuşyny baýlaşdyryň! «Önümi özüňiz üçin dörediň!» biz «Mac-yň» taslamasyny işlänimizde özümiz üçin niýetläpdik.
 • «Ýok» diýmegi başaryň!» — bu has zerur zatlardan ünsüňi bölmezlik üçin zerurdyr.

Kerim Aş-Şazili arap ýazyjysy «Üstünlik gazanmak üçin seniň haklydygyň ýeterlik däl. Sen özüňe bagly işleri doly ýerine ýetirmäge borçlysyň» diýýär.

Ine, şeýle uly üstünlige ýeten adamlar özleriniň geçen ýoly, kynçylygy, onuň üçin nämeleriň zerurdygy hakynda birnäçe makalalary, kitaplary ýazdylar, ýazmagyny hem dowam edýärler. Olar şol eserleriniň üsti bilen beýlekileriň üstünlige ýetmegi üçin ýoly ýeňilleşdirmäge, aňsatlaşdyrmaga çalyşýarlar. Goýberen ýalňyşlyklaryny gaýtalamazlyk, tersine ruhlandyrmak maksady bilen ýazýarlar. Sosial ulgamlarda manyly pikirler, paýhasly sözler ýazylan suratlar goýulanda, paýlaşylanda onuň aşagyndan belli adamlaryň atlary goýulýanda has-da täsirli okalýar. Sebäbi şol aýdylan jümleler şol adamyň geçen ýolunyň netijesinde döreýär, ýüze çykýar. Şol üstünlige ýeten, meşhur, belli şahsyýetiň yhlasynyň netijesi. Üstünlige ýeten tanymallaryň gürrüňleri diňlenilende, pikirleri okalanda olaryň esasan şeýle häsiýetleri özünde jemländigine göz ýetirýärsiň:

 • Höwesli isleg — şeýle adamlaryň üstünlige ýetmek hakyndaky hyjuwly isleginiň öňüni alyp bolmaýar. Maksatlary aýdyň, pikirlerindäki ýetjek menzili sagdyn hem berk.
 • Her bir işe yhlaslylyk bilen ýapyşylýan hyjuw — şeýle adamlar işlemeýärler, olar alyp barýan işinden lezzet alýarlar, dynç alýarlar.   
 • Tutanýerlilik — meşhur adamlarda hem şowsuzlyklar bolýar, ýöne ol ýeňilendigiňi aňlatmaýar. Olar üstünlige tarap täzeden ýol ýasaýarlar.
 • Özüňe bolan ynam — köp işewürleriň, meşhurlaryň öz meşgullanýan işi boýunça bilimleri ýok. Olar başdan öz başlan işine bolan ynamy ýokarydy we şoňa tarap aýgytly ädimler bilen ýörediler.
 • Ruhubelentlik — alyp barýan işleri hemişe isleýişleri ýaly bolmasa-da, olar hiç haçan ruhdan düşmediler.
 • Mertlik, batyrgaýlyk — olara hemişe maddy taýdan kömek etmekden boýun gaçyrýardylar, ýöne olar ýeňilmän, ýoluny dowam edýärdiler. Netijede bolsa özlerine gerek möçberli maddy kömegi tapýarlar we öz işini başlaýarlar.
 • Giň dünýägaraýyş — olar şu günki gün hakda pikirlenmediler. Köpleriň samsyklyk diýip pikir eden uzak geljegindäki ösüş hakynda pikirlendiler. Muňa Ford we onuň awtomobilini, Raýt doganlary we uçary, Edison we onuň wentilision turbasyny mysal getirip bolar.
 • Pozitiw pikirleniş — bu häsiýet olara saýlanyp alnan ugur boýunça hereket etmäge ynam döredýär.
 • Adamlar hakynda alada — her bir üstünlikli, işi rowaç adam özüniň peýdalanmak isläýjek ýokary hilli, peýdaly önümleri öndürmeli ýa-da hyzmatlary hödürlemelidir.

Goý, her bir adam ýüreginde beslän arzuwyny maksada öwürip üstünlige ýetsin! Şol üstünlik bolsa daş-töweregine şatlyk paýlasyn!

Miwe Nabatowa, žurnalist.

Ýene-de okaň

03-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ahal welaýatynda polat turbalaryny öndürýän kärhana açyldy

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Ýanwar-fewral aýlary: makroykdysady görkezijiler

“Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin Türkiýäniň üniwersitetlerine giriş synaglary

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy

Türkmenistan bilen Türkiýe energetika pudagynda täze ylalaşyklara gol çekdi

Doganlaryň doganlarça duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde 1 milliarda golaý adam türk seriallaryny tomaşa edýär

«Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy