SIZDEN GELENLER

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde balyk tutýan bir dana akyldar adam jahankeşdäniň üstünlik baradaky talaplary  ähli aýdanlaryny diňläpdir we jahankeşdä suwa girmegi buýrupdyr. Geň galmagyny gizläp bilmän, jahankeşde akyldar adama birneme seretdi.
Akyldar adam: “Suwuň içine iniň” -diýdi.
Jahankeşde çäresiz aýagynyň ujuny ýuwaş-ýuwaşdan köle batdy we dyzyna çökdi. Goja oňa dowam et diýdi.
Ýigit: “Bagyşlaň, bu akyldardan nädip üstünlik gazanyp biljekdigimi sorajak bolsam, ol meni masgaralap biler” -diýip seslenipdir.
Akyldar oňa dowam etmegini buýurdy. Jahankeşde egnine düşdi.
– edip bilerinmi?
Goja eli bilen kölüň ortasyna yşarat etdi. Suw ilki ýokarlandy, soň gözlere we maňlaýlara çenli ýetdi. On we on bäş sekuntdan soň gark bolup barýan ýigit, akyldar adamyň köle gaýdyp barmak buýrugyny eşiden ýalydy. Jahankeşde suwdan çykdy.

Akyldar adam: “Indi saňa bir soragym bar” -diýdi. “Aýdyň: çümmek isleýändigiňizdäki ýekeje arzuw näme?”
“Diňe dem almak isledim” -diýip, ýigit pikirlenmän jogap berdi.
– Gowy! Bedeniňizde we düşünjäňizde üstünlik gazanmak üçin şeýle güýçli islegiňiz bar bolsa, hökman üstünlik gazanarsyňyz “-diýdi.
Köpümiz, edil uklamak isleýänimiz ýaly üstünlik islemeýäris. Üýtgetmek dünýäde iň kyn zat. Munuň sebäbi, lezzet alýan lezzetimiziň çäklidigidir. Gorky duýgular bizi gorkuzýar. Dynç almak üçin islegimiz köplenç üstünlik gazanmak islegimizden has ýokarydyr. Aslynda, her kime deň mümkinçilik we wagt berilýär. Diňe kimdir biri azajyk köp iş eder.
Her minutdan ýüz öwürmäge taýyn bolmak durmuşyň gaty möhüm düzgünidir. Bu “gurbanlyk” siziň lezzetiňiz, boş wagtyňyz, gündelik dynç alyşyňyz, köp wagtlap uky almagyňyz, telewizora tomaşa edýän sagatlaryňyz hem bolup biler.

Nurgeldi ILGELDIÝEW

Ýene-de okaň

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Himiýa senagatynyň milli ykdysaydýetdäki orny uludyr

Ankara uniwersitetinde Magtymgulyny öwreniş sapagy

Bilimli nesil – Watanyň daýanjy

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynda dilleriň goşandy

Ýapon diliniň ähmiýeti