Üstünligiň özboluşly tarapy

Mähri kiçilikden goşgy, hekaýa ýazmagy halaýardy. Onuñ döredijilige bolan höwesi ýañy 11 ýaşyndaka başlapdy. Ol gaty üýtgeşik gyzdy. Onuň özboluşlyja bir dünýä garaýyşy bardy. Ol boş wagtlary daşarda saýraşyp oturan guşlaryň, şeýle hem owadan bag-bakjaly tebigatymyzyñ görküne göwni açylyp, onuñ goşgy düzmegine sebäp bolýardy. Onuñ kiçilikden beýle özboluşly zehininiň bardygyny diňe ejesi Maýa gelneje bilýärdi.Ol gyzynyň döredijiligine buýsanýardy. Mähri hem her bir düzen goşgujygyny ejesine höwes bilen okap berýärdi. Maýa gelnejäniñ kakasy türkmen dili we edebiýat dersinden mugallymdy. Ol gyzy Mähriniň kakasy Gurtmyrat aga çekip onuñ ýoluny ýöretýändigine çyn ýürekden begenýärdi. Mähri Tejen şäheriniñ 11-nji orta mekdebinde okap bilim alýardy. Onuň okaýan mekdebinde her dersden özboluşly höweslendiriji hepdelikler geçirilýärdi. Onuň okaýan mekdebi gaty şowhunlydy, her baýramçylyklarda ýaryşlar geçirilip, okuwçylaryň zehinini açmak üçin uly işler edilýärdi. Esasy maksat okuwçylaryñ başarnygyny ýüze çykarmakdy. Bir gezek Mähriniň mekdebinde türkmen dili we edebiýat dersinden hepdelik geçirildi. Bu hepdelikde geçirilýän ýaryşlaryň arasynda goşgy düzmek ýaryşy hem goýulupdy. Goşgy düzmek ýaryşynyň bardygyny duýan 11 ýaşlyja Mähri öñden düzüp goýan goşgusynyň iň gowusy bolan “Watan” hakyndaky goşgusyny ýaryşa tabşyrmaly diýen karara geldi. Düzülen goşgulara bal berip, oňa baha goýýan Mähriniň öz klas ýolbaşçysy Altyn mugallymdy.Ýaryşda ýer alanlara hepdäniň soňunda baýraklar gowşurylýardy. Her bir okuwçy bu berilýän sowgatlara eýe bolmak üçin özlerinde bar bolan başarnyklaryny görkezmäne çalyşýardylar. Birisi aýdym aýtýardy, birisi oýun oýnaýardy, ýene birisiniñ owadan haty bardy. Bu geçirilýän ýaryşlar, höweslendirmeler her bir okuwçynyň öz zehinini ýüze çykarmana kömek edýärdi. Şeýlelikde Altyn mugallym düzülen goşgulary gözden geçirip otyrka, onuñ gözi, öz okuwçysy Mähriniñ düzen goşgusyna düşdi. Ol Mähriniň düzen goşgusyny okap haýran galypdy. Mähri goşgusyny şeýle bir gowy düzüpdir welin bu goşgy Altyn mugallymy ank-tank etdi. Ol intäge çenli öz okuwçysy Mähriniñ beýle zehinininiň bardygyny bilmeýärdi.Bu goşgy ýaryşynda Mähri ýaňy 5-nji synp okuwçysy bolsa hem, beýleki uly synplardan tapawutlanyp 1-nji orna eýe bolmagy başarypdy. Şondan soň Mähri Altyn mugallymyň gözine has hem yssy görünüp ugrady. Altyn mugallym Mähriniñ döredijiligine göwni ýetip,ony öz okatýan dersinden olimpiýada gatnaşdyrsaň netije çykjakdygyna gözi ýetýärdi. Şeýlelikde bu geçirilen höweslendiriji goşgy ýaryşynyň üsti bilen ol hem 1-nji ýer aldy, hem-de türkmen dili we edebiýat dersinden olimpiýada gatnaşmaga hukuk gazandy. Sähelçe zat adamyň zehinininiň öz-özünden ýüze çykmagyna şeýle hem has belent derejelere ýetmegine sebäp bolýan eken. Egerde şolar ýaly ýaryşlar geçirmedik bolsady, Mähriniň gizlenip ýatan zehinini ýüze çykmazdy. Onuñ has belent derejelere ýetmegine şeýle hem türkmen dili we edebiýat dersinden olimpiýada gatnaşmagyna döwlet derejesindäki hormat hatlara eýe bolmagyna sebäp bolmazdy. Şeýlelikde Mähri geçirilýän olimpiýadalardan hem ýer alyp, döredijiligini hem has güýçlendirip belent sepgitlere ýetmegi başardy. Her bir adamda Hudaý tarapyn berilen bir zehin bolýar emma hemme adam öz başarnygyny ýüze çykaryp bilmeýär. Hatda käbir adamlar özlerinde şeýle uly zehinleriniñ bardygyndan habary hem ýok. Bu zehiniñ açylmagyna şol işe bolan höwes,bilesigelijilik, çyn ýürekden edilýän yhlas şeýle hem baýrakly ýaryşlar sebäp bolup bilýär. Geliň biz özümizde bar bolan zehinimizi açmana,ony durmuşda ulanyp bilmäne çalyşalyň. Özümizdäki aýratynlygy duýup onuň üstünde yhlas bilen işläliň. Eger biz muny başarsak has uly derejelere ýetip tanymal adamlaryň biri bolup bileris. Öz durmuşumyzy özgerdeliň. Durmuşymyzy gowulaşdyryp, üýtgeşmeler girizmek bu biziň  öz elimizde. Biziň gizlenip ýatan zehinimizi ýüze çykaryp bilmegimiziň özi hem bir başarnykdyr.

Jemal ÇARYÝEWA, Taras Şewçenko adyndaky Kiýewiň milli uniwersitetiniň talyby.

Ýene-de okaň

03-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ahal welaýatynda polat turbalaryny öndürýän kärhana açyldy

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Ýanwar-fewral aýlary: makroykdysady görkezijiler

“Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin Türkiýäniň üniwersitetlerine giriş synaglary

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy

Türkmenistan bilen Türkiýe energetika pudagynda täze ylalaşyklara gol çekdi

Doganlaryň doganlarça duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde 1 milliarda golaý adam türk seriallaryny tomaşa edýär

«Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy