Üstünlige ýetmekden ozalky bir ädim

Üstünlik  bir tarapdan seredeňde hiç wagt başaryp bilmejek ýaly, ikinji tarapdan bolsa ýönekeýje sähelçe jan etseň bolaýjak ýaly görünýär. Aslynda ol kynmy ýa-da aňsat??? Megerem muny üstünlige ýeten adamlardan baryp sorasaňyz hem käbiri aňsat diýse käbiri her hili ýollar bilen kyn diýer. Ilkinji nobatda üstünlik sözi agza alynanda şübhesiz göz öňümize Steve Jobs, Bill Geyts we Jeff Bezos ýaly ýa-da şulara meňzeş meşhur şahsyýetler göz öňümize geliberýär.

Üstünlik ilki bilen biziň ýönekeýje arzuwumyz bolman,eýsem hökmany suratdaky etjek özümiziň beren kararymyz bolmaly. Ine şu hem üstünlige ýetmegiň ýönekeýje başlangyjydyr. Biziň her bir edýän işimiziň arkasynda hökmany suratda üstünlik diýen düşünje  bolmaly. Eger sen hakykatdan hem üstünlige ýetmek isleseň soňky demiňe çenli oňa bolan kararyňy özgertmeli dälsiň. Adam köp işläp, kämilleşmeli we dünýä garaýşyny beýgeltmeli. Dünýäde täze bir zat açylsa, ýene üstüni açmaly iki sany zat döreýär. Biz olaryň ählisi öwrenip bilmeýäris, bu tebigatyň kanuny.

Men esasy ýene bir zady belläp geçesim gelýär. Biz orta mekdepde, uniwersitetdir institutlarda kitaplary okap agdarýarys, sebäbi üstünlige ýetmek  biziň aljak bilimimize bagly bolar diýip pikir edýäris. Dogry bularyň hem üstünlige ýetmek üçin täsiri uly ýöne uly üstünliklere ýetmek üçin  öz hünäriň ökdelikden daşaryn hem, ýerlikli geplemäni, özgelere öz garaýyşlaryňy imrindirmegi we öz pikirleriňdir nesihatlaryňy wagyz etmegi şularyň üsti blien hem özüňi ile tanatmagy başarmalydyrys. Bu hakda “Tesla” kompaniýasynyň dolandyryjysy Elon Maskyň şeýle aýdan sözi bar: “Bilimlileriň we asyllylaryň tapawudyny bilmegi başarmalysyňyz. Men Garwardy gutaramok, ýöne meniň elimde onlarça Garward uniwersitetini gutaranlar işleýär”.

Üstünlige ýetmek üçin biziň häzirki derejämiziň ýa-da ýagdaýymyzyň hiç hili täsiri ýokdyr. Isle biz baý bolaly isle garyp, ýa obada ýaşaýanlygymyz ýa-da şäherde. Üstünlik diňe özümiz üçin gerekdir, şonuň üçin hem biz hökmany suratda bahana däl-de, mümkinçilik gözlemelidiris.

Maksat Reýimow, Kerki etrabyndaky daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebiniň 10-njy syn okuwçysy.

Ýene-de okaň

«Türkmenistan» awiakompaniýasy “Routes Asia 2024” forumyna gatnaşdy

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy

Bütindünýä bankynyň wekiliýeti Türkmenistandaky ýyladyşhanalara baryp gördi

Orazguly Annaýew: zamananyň çeper söz senediniň ussady 

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan üstaşyr ýük daşamak üçin rugsatnamalary ýatyrmagy maslahatlaşýar

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Türkmenistan Täjigistanda Söwda öýüni açmagy meýilleşdirýär

Owgan işewürleri Aşgabatda senagat we eksport mümkinçiliklerini görkezer

Türkmen-hytaý söwda gatnaşyklary maslahatlaşdylar

Ata Watan Eserleri

Osman Saparow: kino sungatynyň kämil halypasy

29-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

Owgan işewürleri Türkmenbaşy halkara portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi