ATAWATAN ESERLERİ

Üstünlige tarap ykjam ädimler

Meniň pikirimçe  bir adam özüniň kimdigini we nämäni isleýändigini anyklasa, kemçiliklerine we artykmaçlyklaryna düşünip, beýan edýän ýolundan bilgeşleýin ýörese, üstünlik gazanar. Hatda diňe öz-özüñe düşünmegi sebäpli üstünlige ýetip biler.

Ýaş adamlar köplenç “pul” düşünje bilen “üstünlik” düşünjesini ýalňyşdyrýarlar. Bu nädogry. Islendik adam, näçe ukyply we zehinli bolsa-da, ýokary galmak we ýykylmak tapgyrlaryny başdan geçirýär.

Üstünligiň esasy düzüm bölegi, päsgelçiliklere garamazdan maksadyňyza ýetmek. Şeýle-de bolsa, her bir adam üstünlige özbaşdak düşünýär. Biri üstünligiň maddy baýlyga degişlidigine, beýlekisiniň käbir agyr kesellerden gutulýandygyna, üçünjisiniň üstünlige üstünlikli nika ýa-da nikalaşma hökmünde seredýändigine, başga bir adam üçin ýagdaýlardan azatlyk gazanmagyň eýýäm üstünlikdigine ynanýar.

Başga bir tarapdan, durmuşdaky kynçylyklaryň ýoklugy hem bagt hasaplanýar. Her kimiň üstünlik gazanmak baradaky arzuwlary başga, köplenç düýpgöter ters. Üstünlige ýetmek üçin ilki bilen tagalla etmeli we çäre görmeli, sebäbi üstünlik öz-özünden bolmaýar.Kitap okamak we gözýetimiňizi giňeltmek öňde goýlan maksatlara ýetmekde wepaly kömekçilerdir.Her ýylyñ  dowamynda 50 – 60 kitap okamak öwrenilen edebiýatyň iň gowy sany hasaplanylýar. Telewizora tomaşa etmek, sosial ulgamlarda we internetde peýdasyz wagtymyzy ýitirmek öňümizde goýan maksatlarymyza ýetmek üçin wagtymyzy alýar, şol sebäpli tehnologiýalar bilen öz  başarnyklarymyzy we zehinlerimizi ösdürmek üçin iş salyşmalydyrys.

Ata-babalarymyzyň aýdylyşy ýaly: “Çekseň zähmet – ýagar rähnet” bu nakylyň aňrysynda çuň manylar bar. Maksatlaryňyza we üstünlikleriňize ýetmek üçin ir turmaly. Diňe köp zadyň edilip bilinjekdigi üçin däl, eýsem adamyň beýnisi irden işjeň işe başlamagy, gelýän ähli peýdaly maglumatlary gowy siňdirmegi we täze pikirler döretmegi bilen baglanyşyklydyr.

Adamyň özi we daş-töweregi bilen doly sazlaşygy üçin, ilkinji nobatda, ähli adamlara oňyn garaýyşda bolmaly, diňe öz ugrunda durmuşda käbir belentliklere ýeten akylly, hoşniýetli we üstünlikli adamlar bilen aragatnaşyk gurmak zerurdyr.

Köp zat gazanan adamlar, möhüm üstünlikleriň diňe zähmet bilen gazanylýandygyny öňe sürýärler. Üstünlik gazanmak üçin özüňe ynanmaly, lider bolmaly, ideal üçin ymtylmaly, “geljege meýilnamalar” düzmegi arzuw etmeli, ýagny köp işlemeli, çagalykda kim boljakdygyňy, haýsy hünäri saýlajagyňy, näme etmelidigiňi bilmek kyn. Kynçylyklardan we şowsuzlyklardan gorkmaň, başlan işiňizi elmydama soňuna çykaryň. Bir ýerde durmaň, gözýetimleriňizi giňeldiň. Adamda zehin bar bolsa, ony zyňyp bilmersiň. Her bir adam zehininiň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan ýoly saýlaýar, ýöne işlemese, hiç zat oňa üstünlik gazandyryp bilmez.

Üstünligiň möhüm bölegi hökmünde zähmet häzirki döwürde iň az ýatlanýar. Sebäbi köp adam hemişe agyr işiň ýerine “aňsat ýoly” gözleýär. Zähmetiň üstünlik gazanmak üçin nähili rol oýnaýandygyny göreliň.

Baý adamlaryň dünýägaraýşyny öwreneliň, olaryň hemmesiniň diýen ýaly zähmet zerarly üstünlikleriniň beýleki faktorlardan has uludygynyň aýandygyny görkezýär. Amerikada öz puluny gazanan millionerler hepdede ortaça 59 sagat işleýärler. Mysal üçin Bill Geýts, Stiw Jobs, Warren Baffet, Donald Trump, Jorj Soros we beýlekiler ýaly atlar bar. Olaryň köpüsi üçin bu görkeziji 70 ýa-da 80 sagada ýetýär, esasanam karýeranyň başynda. Ortaça hepdede alty gün meşgul. Puluny özi gazanan millioner bilen habarlaşmak isleseňiz, adaty iş wagty başlamazdan ýa-da gutarandan soň ofisine jaň ediň. Köplenç bu iş, tejribe, aragatnaşyk, pul ýa-da bilim däl-de, adamlaryň üstünlik gazanmagyna ýol açýan açardyr.

Pul gazanan millioner eýýäm öz stolunda otyr, adaty işgärler ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli işleýänleriň hemmesi diýen ýaly ofise gelip, iş sagadyny hasaplap öýlerine gaýtmagy gündelik dowam etdirýärler.        Islendik işde belentliklere ýetmek üçin ullakan, agyr iş gerek. Şeýle-de bolsa, näme üçin köp adam ömrüniň dowamynda köp işleýär, ýöne şonda-da arzuw eden üstünligine ýetip bilmeýär?

Üstünligi göz öňünde tutmak bilen edilen  zähmet diňe bir taraply we ýalňyş bolar. Bir güni diňe iş bilen doldurylmandygy üçin şowsuz diýip atlandyryp bolarmy? Pensiýa çykan ýa-da pensiýa çykýan birini indi üstünlik gazanyp bilmeýän adam diýip atlandyryp bolarmy? Zähmet çekmek ukyby ýakymly häsiýetdir, ýöne diňe zähmet çekmek üstünlik getirmeýär. Käbir adamlar bar güýjüni umytsyz işe berýär, beýlekiler işe şeýle bir wepaly welin, möhüm gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna üns bermeýärler, saglyklaryny bozýarlar ýa-da özlerini tüketýärler. Üstünlik ýeterlik derejede işlemeýänlere gelmeýär, ýöne zähmet we üstünlik bir zat däl.

Gündelik işiňiz netije bermese, nädogry bir zat edýänsiňiz. Belki, özüňiziň öňüňizde goýan maksatlaryňyz ýalandyr. Bir zady maksat edinip, hiç zada ýetip bilmersiňiz ýa-da maksada ýetip, munuň asla zerur däldigine göz ýetirersiňiz. Durmuşda üstünlik gazanmak isleýän bolsaňyz, gymmatlyklaryňyza, güýçli taraplaryňyza, hyjuwlaryňyza we isleýän durmuşyňyza laýyk gelýän maksatlary saýlamaly. Ondan soň, özleriniň maksatlarynyň düýp manysyny duýup, işlemeli, işlemeli we durmuşa geçirmek üçin ýene bir gezek işlemeli.

Üstünlige ýetmegiň usuly hökmünde agyr iş esasy, ýöne ýeke-täk däl. Üstünlik gazanmak üçin dürli ulgamlary, programmalary we formulalary ulanyň. Başarnyklaryňyzy ýokarlandyryň. Öwreniň. Hünär tejribäňizi giňeldiň. Näçe köp bilseňiz we başarsaňyz, hünär mümkinçilikleriňiz şonça-da giň bolar.

Akyl bilen işlemäge synanyşmaly. Zähmet çekmek gowy, ýöne paýhasly iş has gowudyr. Akylly işiň usullaryndan biri, hiç hili netije bermezden köp wagt talap edýän goşmaça meselelerden dynmaga synanyşmakdyr. Iş wagtyny meýilleşdirmegiň usullaryny ulanyň, olar işiňizi has gowy we has netijeli eder. Galyberse-de, üstünlik işdir. Gowy netijelere ýetmek üçin ýene işlemeli we täzeden işlemeli. Üstünligiň özi saňa gelmez, oňa ýol tapmaly. Synanyşyň, ýalta bolmaň we durmuşyň belentliklerine ýetersiňiz. Üstünligiň iň möhüm bölegi, özüňe ynanmak we çäksiz mümkinçiliklerdir!

Rahman KAKABAÝEW

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri