TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýurdumyzyň estrada ýyldyzlarynyň konserti

Aşgabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň belli estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda şowhunly konsertler geçirilýär. Şol konsertler şu ýylyň dekabr aýynyň 28-29-30-y aralygynda geçiriler. Şol döwürde Dilber Rahmanowa, Guwanç Ýazmämmedow, Annaguly Myratdurdyýew, Eldar Ahmedow, Begenç Çaryýew, Züleýha Kakaýewa, Sahydursun Hojakowa, Rahman Hudaýberdiýew ýaly belli aýdymçylar özleriniň iň gowy hem-de täsirli aýdymlary bilen çykyş ederler.

Konsertleriň geçirilýän wagty: 28-29-30-njy dekabrda, sagat 18.00-da.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle