TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýupiteriň <>tapyldy

Ispaniýaly astronomlar (Kalar-Alto obserwatoriýasy) garaşylmadyk täze saýýaranyň üstünden bardylar. Ol ölçegleri we düzülişi boýunça Ýupitere juda meňzeş, hatda ekiz diýerlik derejede meňzeş. Kataloniýa älem hadysalary institutynyň astronomlarynyň ýolbaşçysy Huan Karlos Moralesiň aýtmagyna görä, bu saýýara häzire çenli bulut şekilli gazly gatlaklaryň aňrysynda gizlenen bolmaly.

Çaklamalara görä, onuň agramy Günüň agramyndan 12 esse agyr. Biziň bir ýylymyz bu ýerde 365 däl-de, 200 güne barabar. Başgaça aýtsak, bu saýýaranyň bir gije-gündizi 24 sagatdan has köp.

Bu täzeligi Germaniýanyň Maks Plank adyndaky astronomiýa institutynyň alymlary hem tassyklady. Çaklamalara görä, ol Ýerden 31 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýär.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle