Üns beriň! Bäsleşikli söwda

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 10-00-da geçirilýär

ÜNS BERIŇ!

BÄSLEŞIKLI SÖWDA!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 1-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň156-njy jaýy.

Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, “Türkmennebit” döwlet konserniniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň, Aşgabat şäher, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň desgalarynyň sanawy

№ 

Desgalaryň ady,

ýerleşýän ýeri

Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)

Binalaryň meýdany, (m²)

Başlangyç bahasy

(manat)

Hususylaşdyr-magyň

şertleri 

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary

Aşgabat şäheri

1

“Türkmenhim” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň “Weteran” dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Nogina köçesiniň 3-nji jaýy.

Söwda işleri,

2003 ý.

147,60

710 731,00

Hususy eýeçilige satmak

2

“Şatlyk” dükany, Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Adabançylyk köçesiniň 152-nji jaýy.

Söwda işleri,

2013 ý.

1 262,10

10 852 825,00

Hususy eýeçilige satmak

Balkan welaýaty

3

Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Esenguly etrap Alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

Söwda işleri,

2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýaty

4

Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň M.Gadamow köçesiniň 196-njy salgysy.

Önümçilik,

1988ý.

1 889,28

528 171,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýaty

5

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň «Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki «Amyderýa» söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,

1985-2005 ý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

6

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň edara binasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýewa köçesiniň 1-nji jaýy.

Edara binasy
1968 ý.

266,40

40 200,30

Hususy eýeçilige satmak

7

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň J.Mämedow köçesi.

Önümçilik
1996 ý.

177,00

16 253,30

Hususy eýeçilige satmak

8

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şaýoly.

Önümçilik
1994 ý.

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

9

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dänew alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Dänew etrabynyň Boýnuzyn bekedi.

Ammar,

1992-2011 ýý.

453,80

200 034,80

Hususy eýeçilige satmak

10

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň çörek we unaş sehi, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.A.Nyýazow köçesi.

Önümçilik,

1978 ý.

317,30

59 846,40

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

11

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguzhan etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

12

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra» bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

1335,70

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

13

Ýöleten etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Ýolöten etrabynyň Momataý geňeşliginiň Talhatanbaba obasynyň Mary köçesiniň 46-njy jaýy.

Jemgyýetçilik iýmiti,

1955 ý.

212,91

42 336,00

Hususy eýeçilige satmak

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary

Mary welaýaty

14

Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň 3-nji jaýy.

Et önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek, 2015 ý.

372,70

1 025 610,40

Hususy eýeçilige satmak

15

Tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň ammar jaýy hem-de oňa degişli desgalar, Mary şäheriniň Mary-Sakarçäge gara ýolunyň 1-nji kilometri.

Önümçilik we hyzmat,

1996 ý.

4 209,50

2 200 308,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň desgasy

Mary welaýaty

16

Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Baýramaly awtoussahanasy, Baýramaly şäheriniň Galkynyş köçesi.

Hyzmat

1989 ý.

1 348,00

350 432,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgasy

Lebap welaýaty

17

“Lebapgazçykaryş” müdirliginiň Aýratyn duran bir gatly jaýy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň Azady köçesiniň ugrunda ýerleşýär.

Söwda işleri,

1992 ý.

21,10

2 893,00

Hususy eýeçilige satmak

18

“Lebapgazçykaryş” müdirliginiň Aýratyn duran bir gatly jaýy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň Azady köçesiniň 101-nji jaýy.

Söwda işleri,

1992 ý.

21,10

2 893,00

Hususy eýeçilige satmak

19

“Lebapgazçykaryş” müdirliginiň 9-njy Ulanyş enjamlary sozuş bölegine degişli naharhanasy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow köçesiniň ugrunda ýerleşýär.

Jemgyýetçilik iýmiti,

2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

20

“Lebapgazçykaryş” müdirliginiň Medeni dynç alyş seýilgähinde ýerleşýän 1 gatly jaýy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň Magtymguly köçesiniň ugrunda ýerleşýär.

Söwda işleri,

1989 ý.

51,50

11 537,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmennebit” döwlet konserniniň desgasy

Balkan welaýaty

21

“Nebitgazburawlaýyş” trestiniň Suw üpjünçilik müdirliginiň daş jaýy (dynç alyş myhmanhana), Bereket etrabynyň Ýasga obasy.

Hyzmat,

1992 ý.

166,27

50 415,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň desgalary

Ahal welaýaty

22

Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 63-nji jaýy.

Haly we haly önümlerini öndürmek, 1967 ý.

4 365,92

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

23

Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini öndürmek,

2015 ý.

266,30

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Aşgabat şäher häkimliginiň desgalary

Aşgabat şäheri

24

“Daýhan” myhmanhanasy, Aşgabat şäheriniň 2011 (D.Azady) köçesiniň 78-nji jaýy.

Hyzmat,

1996 ý.

2 761,63

18 800 356,00

Hususy eýeçilige satmak

25

“Owadan” hyzmat bölümi, Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň 207-nji jaýy.

Hyzmat,

2016 ý.

2 624,70

27 658 823,00

Hususy eýeçilige satmak

26

“Gunça” hyzmat bölümi, Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň 134-nji jaýy.

Hyzmat,

1989 ý.

4 669,00

24 592 057,00

Hususy eýeçilige satmak

27

“Akja” hyzmat bölümi, Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 99-njy jaýy.

Hyzmat,

1968 ý.

1 465,00

10 808 075,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýat häkimliginiň desgalary

28

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk gurnama işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

29

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk gurnama işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

30

Türkmenabat şäher Myhmanhanalar trestiniň Köýten dynç alyş merkezi, Köýtendag etrabynyň Köýten obasynyň Ýaşlyk köçesiniň
13-nji jaýy.

Hyzmat,

1975ý.

1 944,30

1 390 468,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýat häkimliginiň desgalary

31

«Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurluşykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň 1-nji geçelgesi.

Gurluşyk gurnama işleri, 2013-2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

32

“Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurluşyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şahu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik iýmiti,

1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

33

Wekilbazar etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň “4-Taraž” myhmanhanasy, Wekilbazar etrabynyň Mary-Baýramaly gara ýolunyň 17-nji kilometri.

Hyzmat,

1981 ý.

316,50

63 448,00

Hususy eýeçilige satmak

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
Okap bilersiňiz  11-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.

Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwda gatnaşyjylary hasaba almaklyk bäsleşik geçirilýän güni sagat 09ºº-da başlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.

Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäherinde (+993 12) 92-26-11/39-46-69/75
Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21; 33-1-80
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53
Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19; 9-15-10
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52; 6-11-59
Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87; 6-06-41

 

Özbegistanyň daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

 

 

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar