TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlarynda neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy hem-de oňa degişli meseleler boýunça kömekçi komissiýasynyň nobatdaky 55-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Aşita Mittal bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary D.Baýryýewiň duşuşygy geçirildi. Bu barada gümrük gullugynyň saýtynda bellenilip geçilýär.

Duşuşykda taraplar Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň oňyn ösüşini kanagatlanma bilen bellediler.

D.Baýrýewiň belleýşi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasy Türkmenistan Döwlet gümrük gullugynyň esasy halkara hyzmatdaşlaryndan biridir. Möhüm bilelikdäki taslamalaryň biri Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi we Bütindünýä gümrük guramasy tarapyndan amala aşyrylýan Konteýnerleriň daşamalara gözegçilik Maksatnamasydyr.

Bu maksatnamanyň çäginde döredilen Port gözegçilik toparlary, Lebap welaýat gümrükhanasynyň “Farap Awtoýollary” gümrük nokadynda, Aşgabat şäherindäki Halkara gümrük terminalynda, şeýle hem Türkmenbaşy şäheriniň deňiz portunda döredildi. Bu port gözegçilik toparlaryň agzalary “ContainerCOMM” maglumat ulgamynyň üsti bilen 10 ýurt bilen aragatnaşyk saklaýar.

Hanym Mittal Türkmenistana resmi saparynyň çäginde Aşgabat şäherindäki halkara gümrük terminalyndaky Port gözegçilik toparynyň hem-de Lebap welaýatynyň Ymamnazar barlag nokadyndaky serhet hyzmatdaşlygy boýunça bölüminiň işi bilen tanyşmagy hem meýilleşdirýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle