DÜNÝÄ

UNIDO bilen hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Bütindünýä hökümet sammitine (WGS 2024) gatnaşmagynyň çäginde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäherini gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň (UNIDO) baş direktorynyň orunbasary Jou Siýong bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda taraplar Arkadag şäheriniň gurluşygynda, hususan-da lukmançylyk klasterini döretmekde UNIDO-nyň tejribesini ulanmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi