JEMGYÝET

ÝUNESKO-nyň halkara maslahaty Aşgabat şäherinde

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýakynda ýene bir möhüm halkara çäre geçiriler. 6 – 7-nji dekabrda paýtagtymyzda Birleşen Milletler Guramasy we onuň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) “Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi” atly ministrler derejesinde halkara maslahaty geçiriler. Ony guramaçylykly geçirmek maksady bilen türkmen tarapy ÝUNESKO-nyň wekilleri bilelikde taýýarlyk işlerini görýärler. Maslahatyň işi umumy we bölümler boýunça mejlisler görnüşinde amala aşyrylar. Onuň gün tertibi Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek bilen bagly meseleleri öz içine alýar. Forumyň öň ýanynda, ýagny 3 — 7-nji dekabry aralygynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawynyň “Ýüpek ýoly” atly ugur boýunça Utgaşdyryjy komitetiniň bäşinji mejlisi geçiriler.     

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Watan harmanyna 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy!

Arkadag şäherinde Çeperçilik haly kärhanasy gurlar

Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň “Turan” toparynyň tälimçisi boldy

Ata Watan Eserleri

Ronaldoly Portugaliýa 1/8 finala çykdy