17/01/2021 5:04
Home UMUMY Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika hem-de ynsanperwerlik ulgamlaryndaky köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Abraýly halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda BMG-niň çäklerindäki gatnaşyklaryň has hem ösdürilmegine özara gyzyklanma bildirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda şu ýylyň 27-nji oktýabrynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen ministrler ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meselelerine seredip geçdiler.

Bu ugurda diplomatlar bilelikde durmuşa geçirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri bolan nebitgaz ulgamyndaky özara hereketleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar. Malaýziýanyň nebit, gaz we energetika pudaklarynda ýöriteleşýän kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi bellenilip geçildi. Şonuň ýaly-da taraplaryň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary we ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek ulgamlaryndaky gatnaşyklaryny ýigjamlaşdyrmagyň mümkinçiliklerine hem seredilip geçildi.

Türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygynyň ynsanperwerlik ugry aýratyn bellenilip geçildi. Çünki taraplaryň bilim, ylym we medeniýet, şeýle hem saglygy goraýyş pudaklary boýunça netijeli özara hereketleriniň çuňlaşdyrylmagy üçin ähmiýetli tejribeleri hem-de giň mümkinçilikleri bardyr.

Okap bilersiňiz  Immuniteti ýokarlandyrmagyň tebigy usullary

Özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça Türkmenistanyň we Malaýziýanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna hem-de giňeldilmegine itergi berjek bilelikdäki çäreleriň geçirilmek maksady bilen iki ýurduň döwlet we hususy pudaklarynyň wekilleriniň özarahereketleriniň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygy aýratyn bellenilip geçildi.

Okap bilersiňiz  İran, Türkmenistan'da tarımsal faaliyetlerde bulunmayı planlıyor

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Okap bilersiňiz  Dünýäniň iň uly erkin söwda zolagy döredildi

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  Koronawirusy ýok edýän örtük
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Zenan

“Zenan” – bu sözde örän giň many bar. Şeýle seredäýmäge bu sözüň eýesi fiziki taýdan ejiz, elmydama goldawa mätäç  ýaly görünýär. Aslynda bolsa ol...

Bill Geýtsiň täze maksatnamasy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan Bill Geýts täze maksatnamasynyň üstünde işleýär. Onuň esaslandyran maýa goýum kompaniýalarynyň biri awiasiýa kompaniýasyny...

Türkmenistandan Owganystana halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy çekildi

Şu gün, Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň işe girizilmegi we Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasynyň dowamynda...

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa...