27/11/2020 11:16
Home BILIM Türkmenistanyň ilçisi Kütahýa şäherine baryp gördi

Türkmenistanyň ilçisi Kütahýa şäherine baryp gördi

Türkmenistanly talyplar bilen duşuşmak maksady bilen Türkiýäniň Kütahýa şäherine baryp gören Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi I. Amanlyýew Kütahýa şäher häkimliginde we Kütahýa Dumlupynar uniwersitetinde boldy.

Türk metbugatynda hem-de Kütahýanyň häkimliginiň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistanyň ilçisi Kütahýanyň häkimi Ali Çelik bilen duşuşdy. Ilçi myhmansöýerligi üçin dostlukly ýurduň häkimine minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň ilçisini Kütahýada myhman kabul etmekden hoşal bolandygyny bellän Kütahýanyň häkimi Ali Çelik  şäheriň taryhy, medeni we tebigy ajaýyplyklary barada gürrüň berdi.

Türkiýäniň köp sanly ýokary okuw mekdeplerinde türkmen ýaşlarynyň bilim alýandygyny bellän Türkmenistanyň ilçisi özüniň hem Hajettepe uniwersitetiniň taryh bölümini gutarandygyny, Türkiýäniň Türkmenistanyň dostlukly hem-de doganlyk ýurdudygyny belledi. Medeniýet, taryh babatda köp sanly umumylyklaryň bardygyny bellän Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň türkmen talyplary üçin döredýän mümkinçiliklerinden iň oňat derejede peýdalanmagyň möhümdigini belledi.

Türkmenistanyň ilçisi Kütahýa şäherine amala aşyran saparynyň çäklerinde Kütahýa Dumlupynar uniwersitetinde boldy. Ol ýerde ýokary okuw mekdebiniň rektory Prof. Dr. Kazym Uýsal hem-de türkmen talyplary bilen duşuşyklar geçirdi. Türkmenistanyň ilçisi uniwersitetde okaýan türkmen talyplarynyň ýagdaýy barada maglumat almak we talyplar bilen duşuşmak üçin uniwersitetine baryp görendigini aýtdy.

Okap bilersiňiz  Gelmegiň Gerek
Okap bilersiňiz  Türkmen Lider, Rusya Başbakan Yardımcısını kabul etti

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

Bütindünýä çaga güni : Sanly maslahat

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşdak durmuşa we...

Mugallymlar güni we hepdesi

Giriş ýerine: “Atavatan Türkmenistan” halkara  žurnalynyň hormatly okyjylary!
Okap bilersiňiz  Aşgabatda din azatlygy meselelerine bagyşlanan tegelek stol geçirildi
 Doganlyk Türkiýe döwletinde 24-30-njy noýabr “Mugallymlar güni we hepdesi” diýlip ýörite bellenilýär. Şonuň üçin biz-de bu dabaraly...

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat...