17/01/2021 4:33
Home UMUMY Türkmenistan sebit we global ekologiýa meselelerine aýratyn ähmiýet berýär

Türkmenistan sebit we global ekologiýa meselelerine aýratyn ähmiýet berýär

«Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisiniň barşyndaky çykyşynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkmenistanyň ekologiýa ugry boýunça nukdaýnazaryny beýan etdi.

Mälim bolşy ýaly, ekologiýa howpsuzlygy «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň çäklerindäki özara hereketleriň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Türkmenistan daşky gurşawyň goragyny ýurduň döwlet syýasatynyň möhüm düzüjileriniň biri hökmünde kesgitleýär. Bu Türkmenistanyň Hökümetiniň kabul eden milli meýilnamalarynda we maksatnamalarynda, şeýle-de sebit hem-de halkara başlangyçlarynda öz beýanyny tapýandyr. Hususan-da, Pariž ylalaşygy bilen sazlaşykly bolan Howanyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýa we Milli tokaý maksatnamasy aýratyn bellenildi.

Ekologiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça koreý tarapy bilen durmuşa geçirilýän özara hereketler, şol sanda Türkmenistanda tokaý hojalygy we howanyň hiline monitoring ulgamyndaky hyzmatdaşlyk barada gürrüň edildi.

R.Meredow Aral deňziniň guramagynyň Merkezi Aziýanyň derwaýys ekologiýa meseleleriniň biri bolup durýandygyny ýatlatdy, çünki ol kem-kemden global ähmiýete eýe bolýar we adamyň saglygyna düýpli ýaramaz täsirini ýetirýändir. Türkmenistan bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine çagyrýandyr.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Okap bilersiňiz  Yılın ilk açılışı: Türkmen Lider modern yaşam merkezini hizmete açtı
Okap bilersiňiz  Türkmenistan'da devlet sektöründe önemli yapılandırmalar

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  Pagtaçy kärendeçiler gowaça ekişini doly tamamladylar
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze “Samsung Galaxy S21” modelini tanyşdyrdy. Bu barada “turkmenistanhabar.com” internet...

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi koronawirus pandemiýasyna garamazdan, 2021-nji ýylda geçiriler diýip, “BBC News” habar gullugynyň teswirçisi, aktýor Graham Norton habar berýär. Aktýor Graham bu...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Hytaý rugsat berdi: BSGG-niň wekilleri Uhana geler

Koronowirusyň gelip çykyşyny öwrenmäge berkidilen halkara bilermenleriň topary Hytaýyň Uhan şäherine gelerler.  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň mälim edişi ýaly, Hytaý hökümeti 11-nji ýanwar güni halkara...