17/01/2021 4:48
Home UMUMY Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berer

Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berer

Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasyna lukmançylyk enjamlary, azyk, dokma hem-de hojalyk harytlaryndan ybarat bolan ynsanperwer kömegini berer. Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli amala aşyrýar.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň fewralynda Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini bermek boýunça ýörite maksatnamany kabul edipdi.

Şonuň çäklerinde nobatdaky ynsanperwer kömegini bermek babatda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Buýruga gol çekdi. Bu resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Dokma senagaty ministrligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşigi derman serişdelerinden, azyk önümlerinden, dokma harytlaryndan we beýleki hojalyk harytlaryndan ybarat ynsanperwer kömegini taýýarlar. Ynsanperwer kömegini ibermek işini Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi gurar.

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň awgustynda hem Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini beripdi.

Mundan başga-da, şu günler Ženewa şäherinde Owganystan boýunça ýokary derejeli maslahat geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň hökümeti hem gatnaşýar. Şol maslahatda Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwerlik kömegini bermek boýunça milli maksatnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň ýerine ýetirýän möhüm işleri barada maglumat berildi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda Bitaraplyk gününiň çäreleriniň geçiş tertibi

Geçen ýyllarda Türkmenistan öz serişdeleriniň hasabyna Balh welaýatynda gyzlar üçin mekdebi, Farýab welaýatynda oba hassahanasyny, Hyratyň töwereginde çaga dogrulýan öýi gurup ulanmaga berdi. Şeýle-hem türkmen tarapynyň ýardam etmeginde Owganystanyň çäklerinde ýerleşýän 500 adamlyk metjidiň gurluşygy tamamlandy, onuň açylyş dabarasyna geljek günlerde garaşylýar.

Okap bilersiňiz  Türkmen Lider, spor arabasıyla ustalığını konuşturdu

Türkmenistan Owganystan bilen medeni-ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmäge ygrarly bolup, ylym, bilim we saglygy goraýyş ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk edýär.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  57 ölçegli köwüş bilen rekord goýdy
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“SOCAR Trading” Türkmenistandan çykaryljak nebiti satyn alar

Ýakyn iki ýylyň dowamynda “SOCAR Trading” (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas” kompaniýasyndan iki million tonna nebit...

Ownuk üwelen kükürdiň önümçiligi ýola goýlar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde oba hojalygynyň zerurlyklary üçin gerek bolan himiýa önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän çäreler...

Türkiýede sanjym başlandy: Prezident Ärdogan hem sanjym aldy

Türkiýe Respublikasynda hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlar 14 günlük kliniki synagdan soňra adamlara urlup başlandy. Ilkinji sanjymy ýurduň saglyk ministri...

Sürüjisiz ulaglaryň ýene-de biri tanyşdyryldy

Dünýä belli “General Motors” (GM) kompaniýasy “Cadillac” markasynyň uçýan görnüşini köpçülige görkezdi. Bu ulagyň täze görnüşi awtonom ýagdaýda sürüjisiz hyzmat berer. Elektrik togy bilen işleýän...