27/11/2020 10:57
Home UMUMY Täze binalaryň gurluşygy üçin halkara bäsleşigi

Täze binalaryň gurluşygy üçin halkara bäsleşigi

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi birnäçe täze desgalaryň gurluşygy üçin halkara bäsleşikler yglan etdi. Şol bäsleşikler barada maglumatlar aşakda görkezilendir.

***

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da S.Türk­men­ba­şy we A.Ny­ýa­zow şa­ýol­la­ry­nyň çat­ry­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­ne de­giş­li gul­luk­la­ryň tä­ze bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 23-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36; 44-46-64; 44-47-56.

 ****************************************************************

«Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky 2020-nji ýyl üçin hal­ka­ra ül­ňü­le­ri bo­ýun­ça dü­zü­len ma­li­ýe ha­sa­ba­ty­nyň hal­ka­ra au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek bo­ýun­ça

BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler bäsleşik tekliplerini bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 güne çenli şu aşakdaky salga ibermelidirler.

Okap bilersiňiz  Foto Habar: “Garagum ýalkymy”

Salgymyz: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 126-njy jaýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri­: (+99312) 46-88-12 (1155); (+99312) 46-87-69.

***********************************************************

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň ug­run­da Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 700 orun­lyk 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by mek­de­biň tä­ze bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça

HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 23-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36; 44-46-64; 44-47-56.

*****************************************************************

Türkmenistanyň Merkezi banky, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Altyn-asyr daýhan birleşiginiň çäginden bölünip berlen ýerde saýaly, pürli, miweli bag hem-de üzüm nahallaryny ekmek, damjalaýyn usulynda suwarylmagyny üpjün etmek we gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek maksady bilen açyk görnüşli

BÄSLEŞIK yglan edýär

Bäsleşigiň tehniki häsiýetnamasyny almak üçin isleg bildirýän taraplar öz tekliplerini şu salga ýollap bilerler:

Okap bilersiňiz  Türkmenistan täze halkara konwensiýalara goşular

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.

Türkmenistanyň Merkezi banky.

Iş wagty: duşenbe — şenbe günleri sagat 9:00-dan 18:00-a çenli.

Arakesme wagty: sagat 13:00-dan 14:00-a çenli.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda hökmany ýagdaýda ýapyk bukjada kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 38-12-37, 38-10-27

Okap bilersiňiz  Awstriýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetinde çap...

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

“Google” kompaniýasy Hindistana aralaşýar

“Google” kompaniýasy Hindistanda hereket edýän “ShareChat” sosial media platformasyny satyn alar. “Economic Times” metbugatynyň habaryna görä, “Google” kompaniýa “ShareChat” sosial media platformasyny 1 milliard...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...