8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:29
Home IŇ TÄZE HABAR Milli Liderimiz Türkiýäniň we birnäçe ýurduň döwlet Baştutanlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi

Milli Liderimiz Türkiýäniň we birnäçe ýurduň döwlet Baştutanlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 63 ýaşady. Bu Muhammet Pygamberiň ýaşydyr. Türkmen halkynyň asylly däplerine görä bu ýaşa ýetmek – belent mertebe bolup durýar. Şanly sene mynasybetli türkmen baştutanyna döwlet, hökümet we halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryndan gutlaglar we gutlag jaňlarynyň yzy üzülenok.

Şunlukda özleriniň türkmen kärdeşlerini telefon arkaly Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, şeýle-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şafkat Mirziýoýew dagylar gutladylar. Olar berk jan saglygyny, uzak ömür we türkmen döwletiniň hem-de halkynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Gutlaglaryň ählisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ählumumy parahatçylyk döredijilik işine, dünýä ýurtlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşýan ägirt uly goşandy aýratyn bellenilip geçildi.

Hususan-da Türkiýäniň Prezidenti bolan telefon söhbetdeşliginde dostluky ýurduň baştutany milli Liderimizi 63 ýaşynyň dolmagy – yslam dünýäsinde Muhammet pygamberiň ýaşy hökmünde belent sarpa goýulýan sene bilen gutlap, berk jan saglyk, abadançylyk hem-de ýokary döwlet wezipesinde, jogapkärli we köpugurly işlerinde üstünlikler arzuw etdi.

Rejep Taýyp Ärdogan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitde we dünýäde Aziýanyň kuwwatly döwletleriniň biri hökmünde Türkmenistanyň abraýynyň yzygiderli belende galýandygyny hem-de berkeýändigini, üstünlikli alnyp barylýan Bitaraplyk syýasatynyň sebit durnuklylygynyň hem-de ösüşiniň, şeýle hem ählumumy parahatçylygyň bähbidine gulluk edýändigini belledi. Bellenilişi ýaly, Türkiýe türkmen Lideriniň öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny hemişe goldaýar we doganlyk halkyň üstünliklerine tüýs ýürekden buýsanýar.

Döwlet Baştutanymyz gutlaglar üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine minnetdarlyk bildirip, oňa iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de umumy taryhy kökleri bolan, medeni däp-dessurlary we ruhy-ahlak gymmatlyklary birleşdirýän iki ýurduň we halkyň arasyndaky gatnaşyklaryň uzakmöhletleýin strategik häsiýete eýedigini we häzirki wagtda has okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen aýtdy.

 

Söhbetdeşler häzirki taryhy döwürde täze hil derejesine we many-mazmuna eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklaryna ýokary baha berip, ozal gazanylan ylalaşyklary hasaba alyp ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanlary söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni gatnaşyklaryň depginleriniň ýokarlanýandygyny aýdyp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek baradaky pikiri beýan etdiler.

Milli Liderimiz özara ynam hem-de birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri esasynda halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän gatnaşyklar barada aýdyp, öz türk kärdeşine Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny, esasan-da, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek meselelerinde hemişe goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti özara gyzyklanma bildirýän halkara we sebit syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle-de türkmen döwletiniň Baştutanyny Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko, Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow, Kawkaz musulmanlarynyň «Şeýh-Ul-Yslam» edarasynyň başlygy, GDA-nyň Dinara Geňeşiniň Bilelikde başlyklyk edijisi Allaşükür Paşazade, Yslam Ösüş Bankynyň geňeşçisi Mohammed Ali Al-Madani, Türkmen-Amerikan işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart, şeýle-de «Grosshadern» german klinikasynyň professory, doktor Klaus Parhower dagylar hem telefon arkaly gutladylar.

Olar Türkmenistanyň Prezidentine saglyk, bagt, maşgala abadançylygyny, şeýle-de jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri we belentlikleri arzuw etdiler, şonuň ýaly-da ýer ýüzünde umumadamzat gymmatlyklarynyň ilerledilmeginde türkmen Lideriniň öňdebaryjy ornuny aýratyn nygtadylar.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Panasonic” täze gulaklygy bilen tanyşdyrar

“Panasonic” kompaniýasy özüniň täze “RZ-S300W” atly täze görnüşli gulaklyklaryny alyjylara ýetirýär. “RZ-S300W” ady bilen tanyşdyrylan gulaklyklaryň üç görnüşi bar. Olaryň ählisi hem müşderileri kanagatlandyrjak...

Messi “Barselonadan” gidip biler

Lionel Messi 2021-nji ýylda gutarýan şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleri togtatdy. Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisiniň bu topardan gidip biljekdigi mälim edilýär. Bu barada “Cadena...

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

1-nji iýul Halkara degişme güni

Ýylyň ikinji ýarymynyň başlaýan ilkinji güni, ýagny her ýylyň 1-nji iýuly Halkara degişme güni dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk uly baýramçylyk bolmasada,...

Habib Nurmagomedowyň kakasy aradan çykdy

UFC ugry boýunça garyşyk başa-baş göreş babatda çempionlyk derejesiniň eýesi russiýaly türgen Habib Nurmagomedowyň kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň aradan çykandygy mälim edildi. Metbugat gulluklarynyň habar...

Iň uly COVID-19 hassahanasyny açylýar

CNN habar gullugynyň habaryna görä, Hindistan 10 müň hassa üçin niýetlenen koronawirusy bejermek üçin dünýäniň iň uly hassahanalarynyň birini açýar. Keselhana 28-nji iýunda işe öz...

Iň meşhur daşary ýurt filmleri (IMDb iýul maglumatlary)

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýänler üçin kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň we dünýäniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan...