28/01/2021 9:40
Home UMUMY Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi.

***

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda R.Meredow HHR-nyň Ilçisini jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlady hem-de onuň geljekki diplomatik işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Diplomatlar Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklary has hem ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň derwaýyslygyny belläp geçdiler, çünki taraplaryň bilelikde durmuşa geçirmek üçin ähmiýetli mümkinçilikleri bardyr.

Iki ýurduň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmegiň, şol sanda ikitaraplaýyn syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki döwletiň DIM-niň arasyndaky yzygiderli gatnaşyklary dikeltmek, şeýle-de ýurtlaryň ugurdaş düzüm birlikleriniň özara duşuşyklaryny geçirmek ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn mowzugy boldy.

Duşuşygyň çäklerinde Ilçi Sýan Naýçen Türkmenistanyň Daşary işler ministrine özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy.

***

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Şin Song-çol bilen duşuşyk geçirdi. Söhbetdeşligiň başynda R.Meredow Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine gönükdirilen işinde üstünlik gazanmagyny we belent sepgitlere ýetmegini arzuw etdi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Diplomatlar Türkmenistanyň we Koreýanyň arasynda dürli derejelerde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň işjeňleşdirilýändigini belläp geçdiler. Iki döwletiň Baştutanlarynyň yzygiderli esasda geçirilýän gepleşikleriniň netijeli özarahereketleriň ösdürilmegine we has-da pugtalandyrylmagyna itergi berýändigi bellenildi.

Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (9-15-noýabr)

Diplomatlar söwda-ykdysady we maýa goýum ulgamlarynda Türkmenistanyň hem-de Koreýa Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüş mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. «Hyundai Engineering» we «LG International» ýaly öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň türkmen bazaryndaky köp ýyllyk işjeňliginiň netijeliligi aýratyn bellenilip geçildi. Şonuň ýaly-da IT infrastrukturalary, energetika we zamanabap tehnologiki çözgütler ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Parlamentariýleriň, ylmy toparlaryň we işewürlik-düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklarynyň ýygjamlaşdyrylmagynyň zerurlygy beýan edildi. «Merkezi Aziýa – Koreýa» hyzmatdaşlyk boýunça Forumyň hem-de «Merkezi Aziýa – Koreýa» Işewürlik geňeşiniň ähmiýeti aýratyn bellenildi.

Taraplar bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň derwaýyslygyny nygtadylar. Türkmenistandaky Koreý diliniň öwrenilmegi boýunça Patyşa Sejong adyndaky Okuw merkeziniň ähmiýeti hem aýratyn bellenilip geçildi.

Duşuşygyň çäklerinde Ilçi Şin Song-çol Türkmenistanyň Daşary işler ministrine ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Okap bilersiňiz  Doğalgazdan benzin üreten ilk tesis, Türkmenistan’da açıldı

 

Okap bilersiňiz  Elektrik howpsuzlyk kadalaryny berjaý ediň!
Previous articleGyş paslynyň çilleleri
Next articleOtlumy, uçar?

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  5G bolan isleg artýar
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hepdelik täleýnama (25-31-nji ýanwar)

2021-nji ýylyň 25-31-nji ýanwary aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Azerbaýjanyň Daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Aziz ogly Baýramowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň Türkmenistana iki günlük sapary başlandy. Ertesi gün Azerbaýjanyň DIM-niň...

Iň gowy milli çempionat

2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...