No menu items!
20/09/2020 22:56
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi

Energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda guruljak täze energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berdi. Ýurdumyzyň iri nebitgaz toplumynda Türkiýäniň “Çalyk Enerji” kompaniýasynyň gatnaşmagynda 70 megawat/sagat kuwwatlygynda 2 sany gaz turbinany gurmak hem-de hereket edýän elektrik bekediniň durkyny täzelemek işleri alyp barar.

Hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmek babatda uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Milli Liderimiz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda guruljak iri energetika desgalarynyň gurluşygyny Türkiýe Respublikasynyň “Çalyk Enerji” kompaniýasy tarapyndan guruljakdygyny we Ýewropada öndürilen kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp, 18 aýyň dowamynda gurlup ulanmaga beriljekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu energetika taslamalaryň bu zawodlar toplumynyň önümçilik desgalaryny elektrik energiýasy bilen üznüksiz we ygtybarly üpjün etmäge ýardam etjekdigini belledi.

AHMET ÇALYK: TÜRKMENISTAN BILEN UZAKMÖHLETLEÝIN HYZMATDAŞLYGA ULY ÄHMIÝET BERÝÄRIS

Dabara gatnaşan Türkiýäniň “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk dabarada eden çykyşynda milli Liderimize umumy kuwwaty 70 megawata deň bolan gaz turbinalaryň hem-de bar bolan elektrik bekediniň durkunyň täzelenmegi taslamasyna badalga bermäge gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanda energetika ulgamynda uly ösüşleriň gazanylýandygyny belläp geçen Ahmet Çalyk ýokary tehnologiýaly taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilýändigini belledi. Şeýle hem türk işewüri Türkmenistanyň özüniň elektrik energiýasyna bolan zerurlygyny doly üpjün edip, eksport möçberini hem yzygiderli artdyrýandygyny belledi.

Türkmenbaşy şäheriniň senagat maksatly önümçiliginiň artmagy bilen elektrik energiýasyna bolan zerurlygyň hem artýandygyny bellän Ahmet Çalyk täze energetika desgalarynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň elektrik energiýa bolan zerurlygyny doly üpjün etjekdigini mälim etdi. Türkmenistanyň elektrik energetika ulgamyndaky ösüşlerine türk kompaniýasynyň hem goşandynyň bardygyny belläp, Türkmenistan bilen energetika ulgamynda uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisi taslamasyna hem gatnaşmakdan uly buýsanç duýýandyklaryny belledi.

ENERGETIKA DESGALARYŇ DÜÝBI TUTULDY

Soňra dabaranyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz täze desgalaryň düýbüni tutdy. Bu taslamanyň ähmiýetiniň uludygyny belledi.

Taslamany 18 aýyň dowamynda tamamlamak meýilleşdirilýär. Taslamany durmuşa geçirýän “Çalyk Enerji” kompaniýasy Türkmenistanda başga-da köp sanly iri elektrik beketleriniň gurluşygyny amala aşyrdy.

Bu dabara ýurdumyzyň hökümet agzalary, Russiýanyň “Lukoil” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow hem gatnaşdy.

Bulary hem okaň

Türkmen Lider, türk işewürini kabul etdi

Türk kompaniýasyna täze taslama ynanyldy

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Liriki oýlanma

Gyz kalby... Sen şeýle bir näzik, şeýle bir eziz. Seniň syrlaryň umman ýaly giňdir. Näme üçin gyz kalby şeýle bir syrly bolýar?  Näme üçin gyzlar...

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de...

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

Germaniýadan 375 million ýewro goldaw

Germaniýanyň Maýns şäherindäki “BioNTech” kompaniýasynyň koronawirus sanjymyny kämilleşdirmek hem-de kompaniýany goldamak maksady bilen Germaniýanyň hökümeti 375 million ýewro pul goldawyny berjekdigini habar berdi. Kompaniýanyň Hytaýda...