28/01/2021 9:51
Home UMUMY 2021-nji ýylyň ilkinji halkara taslamalary

2021-nji ýylyň ilkinji halkara taslamalary

Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän täze, 2021-nji ýylda ilkinji sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny gecirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, Aşgabat şäheriniň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri gatnaşdylar.

Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obasenagat toplumynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen baglanyşykly hem-de eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl belleniljek şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy hem-de şu ýylyň şygarynyň hormatyna guralmagy göz öňünde tutulýan çäreleriň maksatnamasy baradaky meseleler girizildi.

OWGANYSTANYŇ DURMUŞ DÜZÜMINI GOWULAŞDYRJAK TASLAMALAR

Iş maslahatynyä çäklerinde halkara ähmiýetli taslamalaryň, şol sanda goňşy Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan gaýtadan dikeldilmegini üpjün etmäge gönükdirilen, şonuň bilen birlikde-de, bu ýurda Türkmenistandan ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iberilişiniň möçberini köpeltmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Ymamnazar-Akina halkara, Serhetabat-Turgundy ugurlary boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny hem-de üstaşyr ulgamlary gurmak boýunça işler üstünlikli dowam edýär. Şol işler Owganystanyň aragatnaşyk kompaniýasy bilen bilelikde halkara optika-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň ýene-de birini çekmäge hem-de olaryň halkalaýyn ulgam boýunça işini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Okap bilersiňiz  Lebap eyaletinde Kimya Teknolojisi Enstitüsü Kurulacak

Has takygy, Hyrat-Akina ulgamy bilen birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Munuň özi Owganystanyň üsti bilen Pakistanyň, Hindistanyň we beýleki ýurtlaryň aragatnaşyk ulgamlaryna çykmaga, kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ýurdumyzyň içeri we daşary maglumat çäklerni giňeltmäge mümkinçilik berer.

Munuň üçin Mary-Serhetabat ulgamynda degişli kommunikasiýa enjamlary oturdyldy, Ymamnazar-Akina, Serhetabat-Turgundy halkara optika süýümli ulgamlar ulanmaga taýýar edildi. Şeýle hem Akina-Andhoý demir ýolunyň ugrunda suw geçirijileriň 33-si göz öňünde tutulyp, olaryň 26-synda gurluşyk işleri tamamlandy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa hem-de wise-premýerler M.Meredowa, B.Öwezowa we Ş.Durdylyýewa ýüzlendi.

Okap bilersiňiz  Lebap eyaletinde Kimya Teknolojisi Enstitüsü Kurulacak

Hususan-da, Owganystan Yslam Respublikasyna degişli ugurlarda ulanylmaga tabyşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalar, şol sanda Lebap welaýatynda “Malaý” gaz ýatagyndaky gaz gysyjy desga, Akina-Andhoý demir ýol şahasy, Ymamnazar-Akina halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy, Kerki elektrik bekedinden türkmen-owgan serhedine çenli elektrik geçirijisi, Mary welaýatynda Serhetabat-Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy mysal getirildi.

Milli Liderimiz bu desgalaryň ulanylmaga berilmeginiň Türkmenistanyň goňşy döwlet bilen halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, owgan halkynyň hem-de sebitiň ýurtlarynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen birlikde, ýurdumyzy 2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak baradaky döwlet maksatnamasynyň yzygiderli ýerine ýetirilmeginde-de, möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Okap bilersiňiz  Ýaşap boljak planeta tapyldy

Bitarap Türkmenistan saýlap alan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy ugruna üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, täze, döwrüň talap edýän maksatlaryny işläp çykaryjynyň ornunda has işjeň çykyş edýär, hyzmatdaş ýurtlar, şol sanda Hytaý Halk Respublikasy bilen baglaşylan şertnamalaýyn borçnamalara ygrarlydygyny aýdyň görkezýär.

Iş maslahatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredowa Owganystan Yslam Respublikasyna iş sapary bilen bagly görkezmeleri berip, owgan kärdeşleri bilen Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleri taýýarlamak we geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda meýilleşdirilen halkara ähmiýetli çäreleriň örän möhümdigine ýene-de bir gezek ünsi çekdi hem-de ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalaryň hatarynda ilkinjiler bolup durýandygyny aýratyn nygtady.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Okap bilersiňiz  Hindistanda syýahatçylyk wizasy arzanlaýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  "Turkmenistan-EU" Dialogue on Human Rights
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Noýeriň rekordy

Germaniýanyň “Bawariýa” futbol toparynyň dünýä belli derwezebany Manuel Noýer, golsyz geçiren oýunlarynyň sany bilen meşhur derwezeçi Oliwer Kany geçip, “Bundesliga” çempionatynyň rekordyny täzelemegi başardy. ...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin...

Täze Hyzmat: Makul Krosswordly Sözlük

“Makul Sözlük” özüniň täze hyzmatyny, krosswordly sözlügini hödürleýär. Türkmen we Iňlis dillerinde jemi 15000 gowrak baş sözi özünde jemleýän “Makul Sözlük” (sözlügi ulanmak üçin...

Elektrik energetika ulgamynda goşmaça ylalaşyklar

“Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda möhüm desga—Kerki--Şibirgan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy ulanylmaga...