25/01/2021 0:44
Home UMUMY

UMUMY

Hormatly Prezidentimiz Koreýa Respublikasyna jogap saparyny amala aşyrmakçy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çuli kabul etdi. Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary...

BMG-niň sebit merkezinde metbugat ýygnagy

Paýtagtymyz Aşgabatda ştab-kwartirasy ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi tarapyndan 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa...

Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. *** Türkmenistanyň Daşary işler...

2021-nji ýylyň ilkinji halkara taslamalary

Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan--parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän täze, 2021-nji ýylda ilkinji sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny gecirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Täze ýyla täze şygar bilen gadam basdyk

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly tamamlandy. Täze ýyla, täze şygar bilen gadam basdyk. Täze ýylymyz, ýagny 2021-nji ýyl - «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

Döwlet Baştutanymyz diplomatik düzümiň duaýýeni bilen wideoduşuşyk geçirdi

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen duşuşyk geçirdi. Onlaýn duşuşyga Ministrler...

Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda şu gün geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda parlamentara gatnaşyklaryň ileri...

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýazbaba bilen Garpamyk...

Asma ýoluň gyşky ajaýyplyklary

Milli Liderimiz dynç günleri boş wagtlarynda sport maşklaryny ýerine ýetirmegi we tebigatyň ajaýyplyklaryny synlamagy adaty endigine öwürdi. Ine, bu dynç güni hem hormatly Prezidentimiz...

Merkezi Aziýanyň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogy dörediler

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogyny döretmek boýunça ilkinji duşuşyga gatnaşdylar. Duşuşyk wideomaslahat görnüşinde BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Ýewropa we GDA...

Türkmenistan bilen Ýaponiýa bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýapon bankynyň baştutany Tadaşi Maeda bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň...

Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...