TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Uly tüsse dagyna ýollar açyldy

Ýakynda ABŞ-da ýerleşýän Uly Tüsse daglaryna syýahat üçin ýol açyldy. Bu ýere syýahat üçin ýollar dünýäniň käbir meselelere görä gysga wagtlyk ýapylypdy. Emma muňa garamazdan daglara syýahata çykýan syýahatçylaryň sany gün-günden artmagyna garaşylýar.

Belki-de bu dagyň ady size geň bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu dagda belli bir belentlikden soňra tüsseli ýagny ümürli bolup duransoň, ýerli ilat oňa Uly Tüsse dagy diýip atlandyrýar. Bu ýer özüniň tebigy gözelligi, arassa howasy, haýwanat dünýäsi bilen tapawutlanýar. Tennessi bilen Demirgazyk Karolina serhediniň çäklerinde ýerleşýän Uly tüsse daglary, ýurduň iň köp zyýarat edilýän milli seýilgähi hasaplanýar.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle