BIZNES

Ulag ulgamynda türkmen-gazak hyzmatdaşlygy

2023-nji ýylyň 20-21-nji sentýabrynda Türkmenbaşy şäherinde, «Türkmenawtoulaglary» agenliginiň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen Gazagystan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň ulag komitetiniň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň arasynda Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär.

Mejlisiň dowamynda, iki döwletiň arasynda awtoulag gatnawlarynyň häzirki ýagdaýlaryna serediler we geljekde halkara awtoulag gatnawlaryny has-da artdyrmak we ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Ýene-de okaň

Dünýäde milliarderleriň sany 7 göterim artdy

Maşat şäherinde “STAR EXPO 2023” atly sergi geçirildi

5-nji dekabrda Türkmenistanda baýramçylyk söwdasy başlar

Amerikaly milliarder Çarli Manger aradan çykdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri