TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ukrainadaky türkmen raýatlary getirildi

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýörite uçary bilen 200-den gowrak türkmen raýaty Ukrainadan getirildi. «Boeing 777-200LR» uçary Kiýew ― Türkmenabat aralygynda ýörite uçuşy amala aşyrdy.

Ýurdumyza getirilenleriň aglabasy dostlukly döwletde bilim alýan ýa-da alan ýaşlardyr. Deslapky maglumatlara görä, Ukrainada türkmenistanlylaryň 4 müňden gowragy ýokary bilim alýar. Bu netije bilen Türkmenistan Ukrainadaky talyplarynyň sany boýunça ilkinji 10-luga girýär.

Ýakynda Azerbaýjan bilen Gazagystanda, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginden hem raýatlarymyzy getirmek meýilleşdirilýär.

“Türk howaýollary”: Aşgabat gatnawy üçin täze möhlet

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle