MEDENIÝET

Uitni Hýuston barada kino surata düşüriler

Dünýäniň iň gowy aýdymçylarynyň biri hasaplanýan we 8 ýyl mundan ozal aradan çykan Uitni Hýustonyň durmuşy barada kino surata düşüriler. Munuň üçin deslaply işlere badalga berildi. Filmiň ssenariýasy Antoni Makkarten tarapyndan ýazylar we film Stella Megi tarapyndan surata düşüriler.

Uitni Hýuston ähli döwürleriň iň görnükli aýdymçysy hasaplanýar. Onuň döreden aýdymlarynyň albomynyň 200 milliondan gowragy tutuş dünýäde satyldy.

Ýene-de okaň

Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi

Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi

Türkmen sungat ussatlary Ankarada konsert berdi

TÜRKSOÝ Magtymguly Pyragy ýylynyň çärelerine badalga berdi

Ýazky at çapyşyk möwsümine badalga

Türkmenistanda üýtgeşik käriziň üstünden baryldy