TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek buýsançlaryny özüniň “Instagram” sahypasynda şeýle diýýär: “Bu baýrak meniň üçin we meniň sportdaky taryhym üçin uly dereje bolup durýar. Ýyllar geçer, ýöne taryh galar. Meniň karýeramda ýene-de näçe ýyllardan ýatlap biljek ençeme wakalar bolup geçdi”.

Geçen ýylyň oktýabr aýynda Habib Nurmagomedow bogmak emeli bilen amerikaly Jastin Getžini ýeňmegi başardy. Tutlyşykdan soňra “UFC” guramasynyň ýeňil agram derejede çempiony bolan Habib Nurmagomedow özüniň karýerasyny tamamlaýandygyny belläp geçdi. Habib Nurmagomedowyň guramadaky statiskasy 29 ýeňiş we hiç hili ýeňişe sezewarlyk bolup durýar.

Bu guramanyň bellemegine görä, 2020-nji ýylyň “Iň gowy nokaut” baýragyna amerikaly Hoakin Bakli eýe bolupdyr.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

 

Ýene-de okaň

Ronaldo täze toparyndaky ilkinji goluny geçirdi

Messi Ronaldonyň rekordyny täzeledi

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle