JEMGYÝET

Uçarlaryň ýerini otlular alar

Ählumumy maýylganlyk sebäpli Ýewropanyň ilatynyň köp bölegi ekologiýa taýdan arassa ulaglara geçmegiň tarapdary bolup çykyş edýärler. Bu ýagdaýda Ýewropada demirýol gatnawlaryna talap ýokarlandy. Adamlar uçarda syýahat etmegiň ýerine otluly gitmegi saýlap alýarlar. Awstriýada gijelerine otly gatnawynyň täzeden ýola goýulmagy babatda çözgüt kabul edildi.

Häzirki wagtda ýokary tizlikde ýöreýän otlularyň öndürilmegi, olaryň içiniň rahatlygy adamlaryň otlulara bolan islegini ýokarlandyrdy. 20-nji ýanwardan başlap, Wena-Brýussel aralygynda gije ýöreýän otly gatnawy ýola goýuldy. Hepdede 2 gezek gatnajak bu otly gatnawynyň 15 sagat dowam edýändigine garamazdan, peteklerine alyjy tapylýar.

Häzirki wagta otlular uçar we awtomobillere garanyňda, ekologiýa taýdan arassa hasap edilýär.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi