TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Täzeje» «Mersedes-Benz 190»

Suratda hem synlaýyşyňyz ýaly, gürrüň «Mersedesiň» köne nusgalarynyň biri barada barýar. Hakykatdan-da «Mersedes-Benz 190» 1982 ― 1993-nji ýyllar aralygynda Amerika bazary üçin öndürilipdi we öz döwründe uly meşhurlyk gazanypdy. Ýöne Germaniýada satuwa çykarylan bu ulagyň ýeke-täk nusgasy heniz ýekeje metr hem ýol geçmedik. Başgaça aýtsak, täp-täzeje.

Bu ulag saý-sebäp bilen kompaniýanyň Germaniýadaky ammarlarynyň birinde galypdyr. Indi bolsa ol nemes awtoulag söýüjileri üçin satlyga çykaryldy. 1986-njy ýylda öndürilen ulaga satlyga çykan ilkinji gününden bäri uly islege eýe boldy.

134 at güýjüne deň bolan ulagyň hereketlendiriji 2,3 litre deň. Ol awtomat usulda dolandyrylýar. Ulag 55,5 müň dollara satylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle