JEMGYÝET

Täze ýyl konsertine 50 million adam tomaşa etdi

Onuň adyna Kristian Zielman diýýärler. Nemes driŽýor ýakynda Wena şäheriniň uly konsert merkezinde geçirilen baýramçylyk şowhunyna ýolbaşçylyk etdi. «Wiener Musikverein» diýlip atlandyrylýan bu merkez, aslynda, dünýäniň iň gowy konsert merkezleriniň biri. Bu ýerde indi 1939-njy ýyldan bäri Täze ýyl mynasybetli dabaraly konserti geçirmek däbe öwrülipdir. Göz öňünde tutulýan konsert asla kiçi-girim däl. Oňa şu ýyl 90 teleýaýlym arkaly 50 million adam tomaşa etdi.

Ilkinji gezek şeýle uly konserte ýolbaşçylyk edip görýän nemes driŽýor Wenanyň Filarmoniýa orkestri bilen tutuş bir ýyllap taýýarlyk gördi. Netijede bolsa, konsert hemmeleriň söýgüsini gazandy. Jadylaýjy aýdym-saz tomaşasynyň özüne-de köp zatlary bagyşlandygyny aýdan driŽýor pikirlerini, ine, şu sözler bilen paýlaşdy:

― Täsin, bütin durky bilen jada beslenen pursat. Boýun alýan, özüm ýolbaşçysy bolsam hem, men bu konsertden köp zat öwrendim. Konsertiň dowamynda diňe bir sazandalar driŽýora gulak asmaly däl-de, driŽýor hem olaryň diňlemegi başarmaly. Onda-da Wenanyň Filarmoniýa orkestri bilen işleýän bolsaň, üstüňe has uly borç düşýär.

Bu ýerdäki Täze ýyl konsertlerinde belli nemes kompozitory Ýohan Strausyň eserleri bilen birlikde döwrebap sazlary hem çalmak däbe öwrülipdir. Ýöne, näme üýtgeşme bolsa-da, indi 80 ýyl bäri yzygiderli geçirilip gelýän konsertleriň biri hem Strausyň «Die Tänzerin» («Tansçy») eseri çalynmazdan geçenok. Bu eser bu konsertleriň senasyna öwrülip gidipdir.

Ýene-de okaň

Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gaz almagy artdyrdy

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi