JEMGYÝET

“Twitter” täze bir aýratynlygyň üstünde işleýär

“Twitter” jemgyýetçilik tory 24 sagatdan soň käbir habarnamalaryň ýitip gitmegi üçin  täze  bir aýratynlygyň üstünde işleýär. “Twitteriň” alyp baryjysy Kaýwan Beýkpur mundan beýläk gelen sms habarnamalaryny şahsy sahypasyna bir gezek basanyňda görüp hem-de şol ýerden habarlaşyp bolýandygyny aýtdy. Bu synanyşyk häzirlikçe diňe Braziliýada geçirilýär, emma “Twitter” bu alyp barýan işlerini beýleki ýurtlarda hem amala aşyrmagy mälim etdi.

Bu synanyşyk jemgyýetçilik media şereketiniň platformasynyň ulanyjylarynyň has hem köpelmegine we erbet niýetli ulanyjylaryň azalmagy hem-de köp adamy özüne çekmek üçin edilýär.

“Twitter” özüniň ýene bir habarynda paýlaşylýan zatlaryň aňsat-aňsat paýlaşylmagyna rugsat berilmelimi ýa-da dälmi şol mesele barada hem agzap geçýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy