MEDENIÝET

TÜRKSOÝ Magtymguly Pyragy ýylynyň çärelerine badalga berdi

Mälim bolşy ýaly, TÜRKSOÝ halkara guramasy tarapyndna 2024-nji ýyl “Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilipdi. Şunuň bilen baglylykda, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralara badalga bermek çäresi guraldy.

TÜRKSOÝ guramasy, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Ankara şäheriniň Dikmen jülgesindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärlikler toplumynda dabaraly çäre guraldy.

Oňa TÜRKSOÝ guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçisi Mekan Işangulyýew, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet institutynyň rektory Amanmyrat Aýdogdyýew we köp sanly myhmanlar gatnaşdy.

Dabarada edilen çykyşlarda türkmen edebiýatynyň nyşany bolan Magtymguly Pyragynyň miras goýan dördijiliginiň ähmiýeti giňden bellenilip geçildi. Onuň diňe bir türkmen halkynyň däl-de, eýsem tutuş türki dünýäsiniň şahyrydygy bellenildi.

Çykyşlardan soňra iki ýurduň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna orun berildi. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet institutynyň “Miras” tans topary hem-de Ankara şäheriniň döwlet sungat toparynyň çykyşlary ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň sungat ussatlary aýdym-sazly kompozisiýalary ýerine ýetirdiler.

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy