TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenkony hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

“Älem giňişligini öwrenmek we özleşdirmek häzirki zaman ylmynyň aýrylmaz bölegi bolup, bütin adamzadyň ösüşi üçin täze mümkinçilikleri açýar. Köpýyllyk zähmetiňiz bilen Siz bu asylly işe mynasyp goşant goşýarsyňyz” diýlip, döwlet Baştutanymyzyň hatynda bellenilýär.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Oleg Kononenko berk jan saglyk, abadançylyk we jogapkärli işinde täze sepgitleri arzuw etdi.

***

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

“Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk we maşgala abadançylygyny arzuw edýärin. Goý, älemi öwrenmäge we özleşdirmäge, giň jahanymyza akyl ýetirmäge goşant goşýan hünär işiňizde Size hemişe üstünlik hemra bolsun!” diýip, Gahryman Arkadagymyz öz hatynda belledi.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle