TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapardurdy Toýlyýewi Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran çözgüdi tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Allaberdi AşyrowyTürkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlamak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran çözgüdi tassyklanyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Allaberdi Aşyrow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Teswirle