TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Şweýsariýa sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň halkara iri çärelere gatnaşmak hem-de halkara guramalarda duşuşyklary geçirmek üçin Ženewa sapary başlandy.

Şol günüň özünde Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasyna (SPEСA) gatnaşyjy ýurtlaryň ministrler duşuşygyna gatnaşdy. Türkmenistanyň wekiliýeti agzalan forumda çykyş etmek bilen, SPEСA-ny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça birnäçe başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şunuň bilen bilelikde, SPEСA-nyň sekretariatyny döretmek arkaly Maksatnamany institusional taýdan güýçlendirmek baradaky 2019-njy ýylda Türkmenistanyň öňe süren teklibiniň  ähmiýeti nygtaldy.

Şeýle hem türkmen tarapy SPEСA-nyň taslama-maksatnamalaýyn işini amala aşyrmak üçin zerur bolan täze maliýe çeşmeleriň emele getirilmegi babatynda çykyş etdi. Şu nukdaýnazardan, SPEСA-nyň Köphyzmatdaşlyk ulag gaznasyny döretmek baradaky Türkmenistanyň teklibi goldanyldy. Şeýle hem türkmen tarapy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasynyň 25 ýyllygy mynasybetli BMG-niň Baş Assambleýasynyň kararnamasyny taýýarlamaklygy öňe sürdi.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle