TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan boýunça duşuşyga gatnaşýar

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň hem-de «Таliban» hereketiniň arasynda parahatçylykly gepleşikleriň barşyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça halkara duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Katar Döwletiniň Doha şäherinde bolýar.

Arasynda BMG-niň, Ýewropa Bileleşiginiň, ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Russiýanyň, Pakistanyň, Hytaýyň we Özbegistanyň wekilleri bolan duşuşyga gatnaşyjylar parahatçylyk hereketiniň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny nygtaýarlar. Owganystanda kabul ederlikli we hakyky syýasy kadalaşdyrmanyň gazanylmagy boýunça işjeň çäreleriň ählisine goldaw bermegi dowam etdirmek babatynda taraplaryň berk ygrarlylyklary tassyklanyldy.

Doha şäherine saparynyň çäklerinde türkmen wekiliýeti şeýle-de birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirýär.

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapara çagyryldy

 

 

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle