Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaý saparyndan soňra karantin çärelerini berjaý ederler

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň jemlerine garaldy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe ýüzlenip, XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Hytaý … Continue reading Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaý saparyndan soňra karantin çärelerini berjaý ederler