TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň wekiliýeti Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň mejlisine gatnaşýar

2023-nji ýylyň 21-25-nji maýy aralygynda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň (OIE) 90-njy ýyllyk umumy mejlisiniň işine gurama 182 agza ýurtlaryň, şeýle hem halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň döwlet weterinariýa gullugynyň ýobaşçysy hem-de wekilleri gatnaşýar.

Mejlisiň dowamynda haýwan keselleriniň epizootik ýagdaýy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we dünýädäki ýabany haýwanlary goramaga hem aýratyn üns berilmelidigi bellenildi. Guramanyň Baş direktory Monik Elua, bu guramanyň we FAO-nyň ýolbaşçy wekilleri Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň 7-nji Umumy meýilnamasynyň ýerine ýetirlişi baradaky hasabatlary bilen çykyş etdiler.

Mundan başga-da, umumy mejlisde administratiw we tehniki kararnamalar kabul edildi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle