Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda iş saparynda bolýar. Türk metbugatyndaky habarlara görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşdy.

Duşuşyk Türkiýäniň Daşary işler ministrligine geçirildi. Türkmen wekiliýeti Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan tarapyndan hem kabul ediler. Bu kabul edişlik Türkiýäniň sagady bilen 15:00-da Aşgabat wagty bilen 17:00-da geçiriler.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti bu saparyçäklerinde “Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” üçtaraplaýyn diýalogyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň 5-nji mejlisine hem gatnaşar.

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!