TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri ýokary derejedäki saparlary maslahatlaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Söhbetdeşligiň başynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady.

Söhbetdeşler türkmen-özbek hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge degişli wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Öňde duran ýokary derejedäki duşuşyklaryň baý gün tertibine taýýarlyk meselelerine aýratyn üns berildi. Özara söwdanyň möçberlerini artdyrmak, senagat, energetika, ulag we oba hojalygy pudaklarynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, şeýle hem medeni-ynsanperwer alyş-çalöygy maksatnamasyny giňeltmek meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanlary sebit hyzmatdaşlygy babatda pikir alyşdylar. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkant sammitiniň önjeýli netijelerine ýokary baha berildi.

Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini we Türkmenistanyň halkyny golaýlap gelýän döwlet baýramy – Garaşsyzlyk güni bilen gutlady.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Teswirle