DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hossein Amir Abdollahian bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi.

Işjeň söhbetdeşligiň barşynda ministrler ikitaraplaýyn we sebit ähmiýetli meseleleriň giň toplumyna seredip geçdiler. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza-döwletleriň Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde geçirilen duşuşygyň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň amala aşyrylyşyna aýratyn ähmiýet berildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn özara hereketleriň giňeldilmeginiň hem-de pugtalandyrylmagynyň zerurlygyny nygtadylar. Şonuň ýaly-da, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegine özara taýýarlygyň bildirilendigi beýan edildi.

Söhbetdeşligiň barşynda türkmen tarapy ýokary derejeli eýran wekiliýetini şu ýylyň dowamynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara çärelere gatnaşmaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistana bardy

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi