TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň we ABŞ-nyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ABŞ-nyň Waşington şäherinde ABŞ-nyň daşary işler ministri Entoni Blinken bilen duşuşygy boldy. Bu barada ABŞ-nyň döwlet departamenti habar berýär.

Habar berlişine görä, duşuşykda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar ýyllyk bilelikdäki geňeşmelere gatnaşdylar.

Şeýle hem taraplar howanyň üýtgemegine garşy göreşmek, metan gazynyň möçberini azaltmak ugrunda özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alyşdylar. Türkmenistanyň bu ugurda oňyn ösüşler gazanýandygy bellenildi.

Şeýle hem iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna seredip geçdiler.

Mundan başga-da, sebit meseleleri, howpsuzly babatda hyzmatdaşlyk, ykdysady mümkinçilikler boýunça gatnaşyklaryň artdyrylmagy ugrunda özara pikir alyşmalar boldy.

Mälim bolşy ýaly, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary 2 aý mundan ozal hem duşuşypdy. Bu duşuşyk Merkezi Aziýa-ABŞ-nyň daşary syýasat edaralarynyň Astana şäherindäki duşuşygynyň çäginde bolupdy.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle