BIZNES

Türkmenistanyň Söwda öýi türkmen-tatar söwda gatnaşyklaryny ösdürer

Kazanda Türkmenistanyň söwda öýüni döretmek baradaky gepleşikler jemleýji tapgyrlarda barýar

Türkmen döwlet habarlar gullugynyň «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti ýurdumyzyň Kazan şäherinde Söwda öýüni döretmek baradaky işleriň jemleýji tapgyrda barýandygyny habar berdi.

«Türkmendaşarysöwda» kärhanasynyň wekilleriniň «Tatneft söwda-tehniki öýüniň» ýolbaşçylary bilen geçiren onlaýn duşuşygynda bu mesele ýene bir ýola ara alnyp maslahatlaşyldy. Gepleşiklere ýurdumyzyň Kazandaky Baş konsuly Atadurdy Baýramow hem gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryna ýokary baha berildi. Şeýle hem bu gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine seredildi. Şunda Kazan şäherinde dörediljek Türkmenistanyň Söwda öýi uly ähmiýete eýe bolar. Ol türkmen önümlerini rus we Ýewropa bazaryna çykarmak üçin hem täze mümkinçilik bolar.

 

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

 

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär