JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Milli Liderimiz Ministirler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde yene bir kitabyny tamamlandygyny mälim etdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň ata Watanymyzyň ýüregidigini, Aşgabadyň dünýäniň iň owadan  şäherleriniň biridigini belledi. Aşgabadyň taryhy geçmişiň hem merkezidini bellän milli Liderimiz ýazuw çeşmelerinde paýtagtymyzyň 140 ýyllyk taryhynyň hem saklanyp galandygyny aýtdy.

Aşgabadyň “aşyklaryň şäheri” hökmünde tassyklanandygyny, onuň dürli ugurlarda ösdürilmegi ugrunda köp sanly desgalaryň gurlandygyny, şäheriň köp sanly desgalarynyň özboluşly aýratynlyga eýe bolandygy üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigini belledi.

Aşgabadyň 140 ýyllyk taryhynda köp sanly kynçylyklary başdan geçirendigini bellän milli Liderimiz şäheriň täzeden dikeldilendigini belläp geçdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, “Ak şäherim Aşgabat” atly täze çapdan çykan kitabynyň Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna sowgat bolar. Kitap baý taryhy maglumatlara baý bolup, onda Aşgabat şäheriniň dürli döwürleri barada gyzykly wakalar beýan edilýär. Kitapda Aşgabat şäheriniň häzirki keşbi dogrusynda hem okyjylary gyzyklandyrjak maglumatlar köpdür.

Hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylardan bu kitabyň tanyşdyrylyş dabaralaryny gurnamagy tabşyrdy.

Uruş weteranlary pul baýraklary bilen sylaglanar

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär