Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden soňra özüniň ýene-de bir kitabyny tamamlandygyny habar berdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz täze kitabyny “Abadançylygyň röwşen gadamlary” diýlip atlandyrandygyny mälim etdi. Hormatly Prezidentimiz bu kitabynda halk köpçüliginiň öňünde eden çykyşlarynyň ýygyndysydygyny belledi. “Kitapda … Continue reading Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy