TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň Katara boljak resmi saparyna taýýarlyk görülýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol ýurtlaryň hatarynda Katar Döwleti hem bar. Bu ýurt bilen dostlukly, netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy.

Döwletara gatnaşyklary ösdürmekde saparlara hem-de ýokary derejedäki duşuşyklara möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda iki ýurduň arasynda ýokary derejedäki saparlaryň bäşisiniň amala aşyrylandygy bellenildi. Şeýle hem hökümetleriň we daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli gatnaşyklar ýola goýuldy. Taraplaryň abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklary netijeli häsiýete eýedir. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we giňeltmekde bilelikdäki hökümetara toparyň işi uly ähmiýete eýedir. Onuň nobatdaky mejlisini şu ýylyň dowamynda Aşgabatda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Göz öňünde tutulýan resmi sapara taýýarlyk görmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli maksatnama hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Katar Döwleti bilen hyzmatdaşlygynyň dostluk däpleriniň, birek-birege hormat goýmak ýörelgeleriniň esasynda ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändigini belledi.

Iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996-njy ýylyň noýabrynda ýola goýuldy. Şu saparyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçihanasyny açmak meýilleşdirilýär. Munuň özi döwletara gatnaşyklaryň hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam eder.

Mälim bolşuna görä, Türkmenistanyň Prezidenti ge.en ýylyň dekabrynda Katar Döwletinde saparda bolup, Dohada geçirilen Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň biriniň hormatly myhmany bolupdy.

Ýene-de okaň

Hytaýda “Hytaý-Merkezi Aziýa” formatynyň çäklerinde birinji sammit geçiriler

Dünýäniň liderleri Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi

Şu gün – Halkara Nowruz güni

Teswirle