TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýylyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Ishak Gersoga we Premýer-ministr Binýamin Netanýahuwa Ysraýyl Döwletiniň Garaşsyzlygynyň şanly 75 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Ysraýyl Döwletiniň arasyndaky gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygyny nygtap, häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini we täze many-mazmun bilen yzygiderli baýlaşdyrylýandygyny kanagatlanma bilen belledi hem-de bilelikdäki tagallalaryň netijesinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeň ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

“Häzirki wagtda ýurtlarymyzyň arasynda syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda oňyn hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Biz türkmen-ysraýyl gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmegine gyzyklanma bildirýäris we bar bolan mümkinçilikleri ulanmak arkaly olaryň geljekde has-da ösdüriljekdigine berk ynanýarys” diýip, hormatly Prezidentimiz hatynda nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow şu mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ishak Gersoga we Premýer-ministr Binýamin Netanýahuwa tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, rowaçlyk, Ysraýyl Döwletiniň ähli dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş, abadançylyk arzuw etdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle